Ești aici: Acasa Scoala noastra Cine suntem Tintele si optiunile strategice

Tintele si optiunile strategice

 TINTELE STRATEGICE (SCOPURI)

1.      Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;

2.      Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;

3.      Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei  şcolare.

4.      Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii.

5.      Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.

OPTIUNI   STRATEGICE:

Tinta strategica OPŢIUNEA STRATEGICĂ
Opţiunea cuurriculară Opţiunea financiară a dotărilor materiale Opţiunea investiţiei în resursa umană Opţiunea relaţiilor comunitare
1.Diversificarea curriculum-ului la Decizia Şcolii prin consulatarea elevilor şi a părinţilor şi cuprinderea tuturor elevilor într-o formă de educaţie extracurriculară

-Aplicare de chestionare elevilor şi părinţilor;

-Creşterea atractivităţii si aplicabilităşii opţionalelor;

-Activităţi extracurriculare complementare.

-Achiziţionarea materialelor necesare prevăzute în programele disciplinelor opţionale;

-Identificarea surselor de finanţare;

-Folosirea eficientă a dotărilor existente.

-Stimularea materială a cadrelor didactice care realizează discipline opţionale şi activităţi extracurriculare de calitate;

-Extinderea parteneriatului cu părinţii şi implicarea acestora în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;

-Extinderea parteneriatului cu instituţii şi ONG-uri

2.Încadrare cu personal didactic cu înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă.

-Eficientizarea procesului de predare-învăţare prin utilizarea metodelor activ-participative;

-valorificarea oportunităţilor oferite de paleta largă de cursuri de formare.

-Asigurarea sumelor necesare pentru perfecţionare cu plata de la bugetul local;

-Mărirea numărului de calculatoare pentru folosirea sistemului elecronic informatizat;

-Consultarea cadrelor didactice în vederea completării materialului didactic.

-participarea la programe de formare în specialitatea cadrelor didactice de la gimnaziu;

-perfecţionareea cadrelor didactice în problematica managementului clasei;

-elaborarea de materiale şi ghiduri metodice în comisiile de specializare.

-Colaborarea cu Casa Corpului Didactic pentru participarea la cursuri de formare în specialitate şi metodica pregătirii specialităţii;

3.Prevenirea eşecului şcolar , creşterea performanţelor elevilor supradotaţi şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare;

-Realizarea învăţământului diferenţiat pentru asigurarea incluziuniicopiilor cu CES şi prevenirea eşecului şcolar ;

-Creştera aportului dişciplinelor opţionale le asigurarea pregătiri de bază a elevilor ;

-Realizarea de programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă.

-Folosirea eficientă a materialului didactic şi a mijloacelor de învăţământ din dotare;

-Asigurarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea de noi mijloace de învăţământ şi material didactic ;

-Motivarea şi stimularea materială a cadrelor didactice ai căror elevi obţin rezultate le competiţiile naţionale.

-Transmiterea către licee şi şcolile de arte şi meserii a fişei de caracterizare psihopedagogică a absolvenţilor ;

-Activităţi de parteneriat cu licee şi scoli de arte şi meserii în vederea cuprinderii tuturor absolvenţilor clasei a VIII-a într-o formă de învăţământ

4.Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţi patrimoniului şcolii , dezvoltarea acestuia prin accesarea fondurilor UE.

-Tematica orelor educative va cuprinde aspecte ce ţin de păstrarea şi întreţinerea bazei materiale a şcolii;

-Includerea în cadrul lecţiilor a elementelor educative de păstrare şi întreţinere a bazei materiale a şcolii ;

-Proiecte de buget fundamentate care să acopere cheltuielile de întreţinere şi reparaţii;

-Realizarea unei execuţii bugetare echilibrate;

-procurarea de fonduri extrabugetare;

-Realizarea programului de achiziţii de bunuri şi servicii în condiţiile legii;

-Aplicarea prevederilor regulamentului şcolar pentru recuperarea pagubelor produse de elevi.

-asumarea răspunderii personalului didactic privind păstrarea patrimoniului şcolii;

-Implicarea membrilor consiliului de administraţie în gestionarea bunurilor şi recuperarea pagubelor;

-Instituirea unui premiu în bani pentru motivarea elevilor şi cadrelor didactice privind păstrarea bunurilor materiale ale şcolii.

-Colaborarea cu comitetele de părinţi ale claselor;

-Implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în identificarea de noi surse de finanţare.

5. Promovarea imaginii şcolii în comunitate

-Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în popularizarea rezultatelor şcolii în rândul părinţilor;

-Se vor edita pliante şi afişe care vor cuprinde informaţii despre realizările şcolii;

-Se va asigura informarea comunităţii locale prin intermediul mass-media locală;

-Realizarea de parteneriate pentru desfăşurarea de activităţi culturale în comunitate.

-Identificarea de resurse extrabugetare pentru realizarea materialelor promoţionale;

-Asigurarea logisticii necesare pentru desfăşurarea activităţilor de mediatizare şi diseminarea a informaţiilor;

-Proiectul de buget va prevedea fonduri pentru premierea elevilor şi formaţiilor câştigătoare.

-Popularizarae prin mass-media a factorilor implicaţi în activităţile de parteneriat;

-Motivarea participanţilor prin acordarea de premii.

-Implicarea părinţilor în acţiuni de promovare a imaginiii şcolii;

-Realizarea unor activităţi extracurriculare în parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Analiza Swot

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metod...

Galerie Foto

{gallery}ClasaPregatitoare{/gallery}

Regulament de ordine interioara

Regulament de ordine interioar…

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI CALARASI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NICO...

Online acum

Avem 29 vizitatori și niciun membru online