Radio Voces Campi Călărași, partenerul ISJ Călărași

https://www.radiovocescampi.ro/radio-voces-campi-este-partenerul-inspectoratului-scolar-judetean-calarasi-in-cadrul-proiectului-scoala-de-acasa/

Toți profesorii sunt rugați sa acceseze acest link, pentru a avea acces la informații mai ușor , și pentru a parcurge noțiunile disciplinelor școlare într-un mod plăcut , care are la bază colaborarea cu Radio Voces Campi Călărași, partenerul Inspectoratului Școlar Judetean Călărași în cadrul proiectului “Școala de acasă”.
Vă mulțumim!

Raport de activitate 2014 - 2015

RAPORT DE ANALIZA A ACTIVITATII DESFASURATE IN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 NICOLAE BALCESCU/PREASNA IN SEMESTRUL I ANUL SCOLAR 2014-2015

 1. MARIMEA SI GRADUL DE COMPLEXITATE AL SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 NICOLAE BALCESCU/PREASNA

 1. BAZA MATERIALA


  1. SPATII PENTRU INVATAMANT

Nr.

crt.

Unitatea de invatamant

Numar sali clasa

Personalitate juridica

Obs

1.

Scoala Gimnaziala nr.1 Nicoale Balcescu

5

PJ

 

2.

Gradinita cu program normal nr. 1 Nicolae Balcescu

2

AR

 

3.

Gradinita cu program normal nr. 2 Fantana Doamnei

1

AR

 

Conform metodologiei de finanţare per/elev, elevul atrage finantarea; s-au analizat resursele financiare si am decis cu ajutorul serviciului contabilitate, destinatia fondurilor conform prioritatilor.

Motivaţia principală este asigurarea salarizării şi a funcţionării în parametrii normali a unităţii şcolare. Eficienţa se poate constata trimestrial prin execuţia de buget.

 1. NUMAR DE ELEVI/PRESCOLARI/NUMAR DE CLASE/GRUPE INVATAMNT PRESCOLAR

Scoala/ciclul

Inscrisi la inceput de an scolar

Numar clase/grupe

Personalitate juridica

Scoala gimnaziala nr.1 Nicolae Balcescu

Primar

99

5

PJ

Gimnazial

80

4

GPN nr.2 Fantana Doamnei

Grupa mixta

13

1

AR

GPN nr. 1 Nicolae Balcescu

Grupa mica-mijlocie

21

1

AR

Grupa mare

19

1

Activitatea desfasurata de cadrele didactice din unitatile scolare de pe raza comunei noastre a avut in prim plan finalizarea obiectivelor si sarcinilor stabilite in programul managerial pentru anul scolar 2014-2015,in planul operational pe semestrul I, in programul si in graficul activitatilor educative,in programele si graficele de activitati ale comisiilor metodice.

           Scoala gimnaziala nr. 1 Nicoale Balcescu/Preasna de nivel gimnazial desfasoara o activitate instructive educative cu finalitate precisa in cocncordanta cu directiile de actiune ale Planului managerial pe anul scolar in curs si PDI pentru unitatea noastra scolara.

-promovarea invatamantului obligatoriu

-reducerea fenomenului de abandon scolar,

-integrarea absolventilor in invatamantul liceal

-evaluarea cu scop de orientare si optimizare a invatarii

-imbunatatirea competentelor de lectura .

- cresterea calitatii procesului educativ-instructiv;

- Cresterea ponderii promovabilitatii la examenul de Evaluare Nationala 2014-2015

In efortul de transpunere in viata a obiectivelor si a sarcinilor cuprinse in documentele de planificare,organizare si desfasurare a procesului instructive educativ s-au obtinut,in general,rezultate pozitive,dar s-au facut simtite si unele neajunsuri, neampliniri, toate aceste aspecte, pozitive sau negative, urmand a le evidentia in acest raport,i nclusiv cauzele care le-au generat.

               Conducerea scolii si Consiliul de Administratie au avut in vedere asigurarea unor conditii cat mai bune penru desfasurarea procesului instructiv-educativ.

ABSENTEISMUL SCOLAR

La ciclul primar, dar si la gimnazial nu este vorba de absenteism voluntar, absenţele reducându-se după punerea în aplicare a programului guvernamental « Cornul şi laptele ». La ciclul gimnazial, ca şi la ciclul primar, cauzele absenteismului sunt în primul rând de natură medicală şi numărul absenţelor s-a redus faţă de aceeaşi perioadă a anului şcolar trecut. În general, copiii nu absentează frecvent .

Un aspect frecvent este şi existenţa familiilor în care cel puţin un părinte este plecat la muncă în străinătate, existând posibilitatea ca elevul sa plece după familie sau ca aceasta sa contribuie foarte puţin la coordonarea educaţiei sale.

Clasa

Sem

Clasa

pregatitoare

Clasa I

Clasa

A II-a

Clasa

A III-a

Clasa

aIv-a

Clasa

aV-a

Clasa

aVIa

Clasa

aVIIa

Clasa

aVIIIa

Total

Motiv

Total

Motiv

Total

Motiv

Total

motiv

Total

Motiv

Total

Motiv

Total

Motiv

total

Motiv

Total

Motiv

Semestrul I

   

38

0

53

12

41

17

19

0

157

12

82

6

853

60

249

22

ABANDONUL SCOLAR

Nivel

Inscrisi

total

Abandon scolar

Semestrul I

2014-2015

Primar

99

0

Gimnazial

80

0

 Situatia la invatatura.a elevilor la finele semestrului I 2014/2015  poate fi apreciata ca una buna inregistrata statistic .

Scoala/ciclul

Inscrisi la inceput de an scolar

Elevi ramasi in evident la sf. de an scolar

Promovati

Scoala Gimnaziala nr. 1 Nicolae Balcescu

Primar

99

   

Gimnazial

80

   

INCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC

In urma actiunilor de mobilitate a personalului didactic, incheiate cu sedintele publice de repartizare din septembrie, situatia incadrarii cu personal didactic pentru anul scolar 2014-2015, se prezinta astfel:

Personal didactic

(nr. posturi)

Personal auxiliar

(nr. posturi)

Personal nedidactic

(nr. posturi)

17

2

2,75

Posturi / norme didactice în şcoală:

Indicator

total

preşcolar

primar

gimnazial

- număr de posturi/norme didactice

17

3

5

9

- număr posturi/norme ocupate cu cadre didactice titulare

13

2

5

6

- număr posturi /norme ocupate cu cadre didactice suplinitoare

4

1

0

3

Personal didactic angajat

 

total

preşcolar

primar

gimnazial

- cadre didactice titulare

13

2

5

6

- cadre didactice suplinitoare

4

1

0

3

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat

Număr personal didactic calificat:

Personal didactic

cu doctorat

gradul I

gradul II

cu definitivat

fără definitivat

necalificat

 

4

7

3

1

2

Puncte slabe:

 • Lipsa unor standarde specializate de performanta orientate spre plusvaloare;

 • Lipsa de implicare a familiilor in cee ce priveste situatia scolara a elevilor;

 • Disponibilitatea scazuta a unor cadre didactice de a lucra in echipa;

 • Viziune individualista asupra procesului instructiv-educativ;

 • Needitarea revistei scolii;

 • Cadre didactice navetiste;

 • Nevalorificarea la maxim a resurselor umane si materiale.

Puncte tari:

 • Organizarea de activitati menite de a deschide calea elevilor catre cunoasterea traditiilor si obiceiurilor localitatii ;

 • Dorinta de cunoastere a elevilor ;

 • Atmosfera distinsa,de incredere reciproca,intr-un mediu curat.

Organizarea compartimentelor, consililor, comisiilor

Activitatea şcolii s-a desfăşurat pe baza principiului muncii şi responsabilităţii colective şi individuale stimuland initiativele si respectand legislatia si regulamentele. De la inceputul anului scolar s-au organizat echipele (catedrele, comisiile , consiliile), s-au stabilit responsabilităţi şi s-au instruit şefi de grupuri de lucru.

COMISII METODICE:

 • Comisia educatori: 3 educatoare

 • Comisia Invatatori: 5 invatatori

 • Comisia Profesori: Limba si literatura romana, Limba latina

  • Matematica, Biologie, Fizica, Chimie

  • Geografie

  • Istorie, ed. Civica

  • Limba engleza, Limba franceza

  • Muzica, Desen, Ed. Tehnologica

  • Ed. Fizica, Religie,

   • Comisia profesorilor diriginti;

   • Comisia pentru situatii de urgenta

   • Comisia pentru curriculum;

   • Comisia pentru distribuirea laptelui si a cornului;

   • Comisia pentru asigurarea calitatii;

   • Comisia pentru realizarea recensamantului scolar

   • Comisia SCIM;

CONSILII

a) Consiliul Profesoral- toate cadrele didactice

b) Consiliul de Administraţie- 7 membri

c) Consiliul profesorilor fiecărei clase

d) Comitetul reprezentativ al părinţilor

Repartizarea responsabilitatilor

Pentru buna desfăşurare a activităţii în şcoală, au fost create o serie de comitete consultative şi comisii pe diverse probleme sau comisii de lucru. Fiecare responsabil de comitet sau comisie a raportat semestrial în faţa Consiliului Profesoral sau a Consiliului de Administraţie modul cum s-a achitat de responsabilităţile şi sarcinile primite.

În domeniul administrativ s-au întocmit fişele postului care au fost avizate de Consiliul de Administraţie.

Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor anterioare

Întreaga activitate a fost monitorizată permanent atât de către conducerea şcolii, cât şi de către rsponsabilii de catedre şi comisii, secretar şef sau administrator, după caz. Monitorizarea s-a realizat prin colaborare permanentă, analize periodice, discuţii individuale, asistenţe la ore şi activităţi extracurriculare, controlul săptămânal- pentru personalul nedidactic, organizarea unor şedinţe de lucru.

S-a urmărit implicarea întregului personal şi a partenerilor sociali în activităţile şcolii, conştientizarea responsabilităţilor, dialogul permanent, schimbul de opinii, valorizarea iniţiativelor.

Disfuncţiile au fost identificate la timp, remediate şi nu s-au înregistrat conflicte în unitate.

. Totodata pe semestrul I al acestui an unitatea noastra scolara a fost monitorizata de ISJ Calarasi, prin diferite inspectii tematice si cercuri pedagogice(Activitate de cerc metodic –Educatori; Activitate de cerc metodic Invatatori clasa a IV-a; Activitate de cerc metodic Istorie)

Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiză, eficienţă

De la începutul anului şcolar s-au organizat echipele (catedrele, comisiile , consiliile), s-au stabilit responsabilităţi şi s-au instruit şefi de grupuri de lucru.

Catedrele de specialitate şi-au îndeplinit sarcinile pe linie ştiinţifică şi metodică, şefii de catedre coordonând bine activităţile comune : şedinţe, activităţi şi interasistenţe conform planului anual de munca.

Activitatea consiliilor şi a comisiilor s-a desfăşurat normal, personalul şi-a îndeplinit sarcinile repartizate şi a raportat la solicitări rezultatele obţinute, existând şi întârzieri inerente datorate în majoritatea cazurilor unor probleme personale.

Eficienţa comisiilor este bună, delegarea funcţionând în sensul degrevării parţiale a managerilor deactivităţile de rutină şi mari consumatoare de timp. S-a constatat pentru cazuri punctuale că s-aconsumat un timp mult prea mare cu instruirea si monitorizarea personalului delegat la fel cum şi pentru alte cazuri sarcinile au fost îndeplinite într-un timp mai scurt decât cel prevăzut.

 • RAPORT ASUPRA ACTIVITAŢII EDUCATIVE

DESFASURATE IN SEM. I AL ANULUI SCOLAR 2014-2015

Analiza SWOT

PUNCTE TARI

-la începutul anului şcolar s-au realizat documentele specifice activităţii de planificare a activităţii educative: planul managerial al consilierului educativ, programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi, planificarea şedinţelor cu părinţii;graficul consultatiilor cu parintii;

-s-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programe de activitate ale acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul;

-s-au identificat priorităţile activităţii educative, in funcţie de specificul şcolii şi în consonanţă cu ordonanţa de urgenţă a guvernului României privind asigurarea calităţii în educaţie şi strategia MECTS pentru perioada 2014-2015;

-s-au actualizat punctele de informare din şcoli referitoare la activitatea educativă şcolară şi extraşcolară si s-au creat altele noi, facilitându-se, astfel, o mai buna cunoaştere a acestui tip de activităţi;

-cadre didactice calificate si cu vechime la catedra, care sunt si diriginti la clase ;

-invatatorii si dirigintii au urmat un curs de formare si au participat la toate activitatile scolii;

PUNCTE SLABE

-slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de scoala, anturajul şi preocupările copiilor lor;

-creşterea numărului de parinti plecati la lucru în străinătate, lipsindu-i astfel pe copii de supravegherea părintească;

-in general, caietele diriginţilor conţin informaţii relevante referitoare la organizarea clasei, dar sunt situaţii în care lipsesc informaţii elementare, precum profesorii clasei, responsabilităţile elevilor, fişele psihopedagogice ale elevilor, componenţa comitetului de părinţi al clasei, caracterizarea clasei;

-foarte puţini elevi au carnetele de note asupra lor;

-lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanti la activitatile educative extracurriculare si extrascolare;

- inexistenta unui cabinet psihopedagogic in scoala;

- lipsa de de fonduri suficiente si greutatea obtinerii lor pentru a rasplati rezultatele bune ale unor elevi .

OPORTUNITĂŢI

 • Majoritatea cadrelor didactice sunt titulare;

AMENINŢĂRI

-scaderea numarului de elevi;

- lipsa de timp si de motivatie financiara;

- multitudinea ofertelor de activitati duce la suprasolicitare;

I Comisia dirigintilor

Nr.

Unitatea

şcolară

Denumirea

activităţii

Puncte tari

Puncte slabe

Resurse implicate

(umane/materiale)

Indicatori de

rezultat

Modalităţi de promovare,

diseminare a

rezultatelor

activităţii

1.

Şcoala gimnaziala

Nr.1 Nicolae Balcescu

Prelucrarea Regulamentului scolar

Informarea elevilor cu privire la drepturile şi obligaţile ce le revin

-

Elevii claselor I-VIII

Diriginţii

Respectarea acestor drepturi si obligaţii in anul şcolar 2014-2015

Discuţii în cadrul orelor de dirigenţie şi de consiliere a părinţilor

2.

Şcoala gimnaziala Nr.1 Nicolae Balcescu

Relaţia scoală-părinţi

Menţinerea unei relaţii strânse între şcoală şi părinţi

Gradul redus de implicare a unor părinţi

Părinţii,diriginţii,

Referate tematice

Implicarea părinţilor in activităţi de întreţinere a mobilierului şcolar şi în alte activităţi extraşcolare

Discuţii şi dezbateri în cadrul orelor de consiliere a părinţilor

Rapoarte ale Comisiilor metodice prezentate în Consiliul profesoral

3.

Şcoala gimnaziala Nr.1 Nicolae Balcescu

Tehnici de documentare şi informare în realizarea activităţilor de consiliere şi orientare

Informarea diriginţilor cu privire la documentarea şi pregătirea activităţilor de consiliere şi orientare şcolară

-

Diriginţii

Referate tematice,calculatoare conectate la internet

Realizarea planificărilor conform programei în vigoare şi respectând particularităţile colectivului de elevi

Şedinte de lucru şi de analiză a rezultatelor

4.

Şcoala gimnaziala Nr1 Nicolae Balcescu

Violenţa-o realitate a zilelor noastre

Antrenarea elevilor în activităţi de combatere a violenţei în şcoală

Implicarea insuficientă a unor elevi

Diriginţii

Elevii

Filme educative, cartoane,coli,markere, creioane colorate, carioca,acuarele,

foarfece

Realizarea de către elevi a unor afişe,pliante,postere

Discuţii în cadrul orelor de dirigenţie şi de consiliere a părinţilor

Şedinţele de lucru ale Consiliului elevilor

5.

Şcoala gimnaziala Nr1 Nicolae Balcescu

Relaţia profesor-elev,elev-profesor

Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare între elevi şi cadre didactice

Implicarea insuficientă a unor elevi şi cadre didactice

Cadrele didactice,elevii

Optimizarea relaţiilor dintre elevi şi cadre didactice

Întâlniri cu elevii,dezbateri

6.

Şcoala gimnaziala , Nr1 Nicolae Balcescu

Masă rotundă

Referat „Orientarea socio-profesionala,un deziderat al educatiei europene”

-

Diriginţii

Orientarea profesionala in anul scolar 2014-2015

Şedinţa Comisiei diriginţilor

II. Alte programe,proiecte,activităţi desfăşurate în unitatea şcolară

Nr.

Unitatea

şcolară

Denumirea

activităţii

Puncte tari

Puncte slabe

Resurse implicate

(umane/materiale)

Indicatori de

rezultat

Modalităţi de promovare,

diseminare a

rezultatelor

activităţii

1.

Şcoala gimnaziala Nr1 Nicolae Balcescu

Ziua educatiei

Cunoasterea importantei pe care o are educatia in viata fiecarui om

-

Dirigintii claselor V-VIII

ELEVII CLASELOR V-VIII

Prezentari power- point realizate de elevii din clasele terminale

Expozitie pe holul scolii cu materiale realizate de elevi

2.

Şcoala gimnaziala Nr1 Nicolae Balcescu

Saptamana educatiei globale

Manifestarea unei atitudini pozitive fata de alimentatia sanatoasa

-

Prof.Gheorghe Iuliana Elevii claselor I-VIII

Realizarea unor materiale legate de importanta unei alimentatii corecte,a unui mediu curat si sanatos

Expoziţie produse realizate

3.

Şcoala gimnaziala Nr1 Nicolae Balcescu

1 Decembrie Ziua Naţională a României

Dezvoltarea dragostei pentru ţară

-

Toate cadrele didactice

Preşcolarii şi elevii cls.I-VIII

Ppt-uri,blocuri desen,acuarele,pensule,creioane colorate,panouri polistiren,imagini tematice, cântece,poezii

Colaje,picturi, memorarea cântecelor şi poeziilor propuse

Spectacole, expoziţie produse realizate

4.

Şcoala gimnaziala Nr1 Nicolae Balcescu

Crăciunul- darul bucuriei

Conştientizarea semnificaţiei religioase a Crăciunului

Implicarea activă a copiilor în realizarea activităţilor propuse

-

Toate cadrele didactice

Preşcolarii şi elevii cls.I-VIII cântece,poezii

Cunoaşterea semnificaţiei religioase a Crăciunului, memorarea cântecelor şi poeziilor propuse

Spectacole tematice

Nr. crt

Unitatea

şcolară

Nr. medii scazute la purtare

Plan de masuri

La 8

La 9

La 7

Sub 7

1.

Şcoala gimnaziala

Nicolae Balcescu

14

7

7

-

- instiintarea periodica a asupra abaterior comportamentale

- activitati tematice in cadrul orelor de dirigentie

 • RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN SEMESTRUL I

ANUL SCOLAR 2014/2015 – COMISIA INVATATORI

În semestrul I, la nivelul comisiei metodice a învăţătorilor, conţinuturile demersului didactic şi în egală măsură al activităţilor de perfecţionare continuă sub diverse forme, au fost structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în învăţământ.

Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate compartimentele lor la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan organizaţional sau din punct de vedere al conţinuturilor.

Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi colective ) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice.

O atenţie deosebită s-a acordat continuării monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic.

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită s-a acordat probelor de evaluare iniţială la toate clasele. Evaluările sumative dar şi formative au fost concepute, aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.

Fiecare membru al comisiei metodice s-a străduit individual şi în colectiv să realizeze la parametri cât mai ridicat, cât mai mulţi dintre indicatorii de performanţă din cadrul fiecărui compartiment.

I.COMUNICARE

În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi - învăţător, fiecare dintre noi a selectat modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii. În activitatea de formare şi educare au fost stabilite obiective foarte clare, care au fost operaţionalizate, concretizându-le în:

- activităţi de formare

- de informare

- experimentare

- interpretare

- aplicare în diverse situaţii…

Totodată elevii claselor au fost implicaţi în activităţi de evaluare, folosindu-se modalităţi alternative.

În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit, a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului de învăţare. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii.

De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc. Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară, limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe.

II. RELAŢIA FAMILIE- ŞCOALĂ

Pentru a menţine relaţia familie - şcoală , am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii dar şi a celor de consiliere informaţii periodice şi chiar zilnice până la acest moment semnalându-se orice neregulă de ambele părţi. În multe activităţi formativ - educative a fost implicată familia, ţinându-se cont de unele opinii formulate: serbări şcolare, dotarea spaţiului de lucru prin donaţii voluntare, acţiuni de gospodărire sau autofinanţare .

Printr-o colaborare eficienta cu familiile elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la nivelul colectivului nici o abatere de la normele de disciplină şi comportament. Astfel, frecvenţa a fost îmbunătăţită. Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu responsabilitate de către aceştia au reliefat faptul că se implică în problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale colectivului de elevi .

III. CURRICULUM

Problematica specifica claselor I - IV ne-a preocupat în mod deosebit pe învăţătorii de la aceste clase. Împreună am conceput, aplicat şi analizat o serie de probe de evaluare a elevilor din diverse puncte de vedere. Pe baza concluziilor stabilite s-a conturat demersul didactic cel mai eficient la nivelul fiecărui colectiv.

Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm activităţi de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a respectat curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare.

Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare.

În 28.11. 2014 s-a desfăşurat Cercul pedagogic al învăţătorilor cu tema ,,Metode eficiente de comunicare în cadrul orelor de istorie şi geografie”, activitate coordonată de înv. metodist, responsabil de cerc pedagogic Bărbulescu Constanţa şi înv. metodist Pojoga Camelia . În cadrul cercului pedagogic, înv. Rotaru Elena a prezentat referatul în cadrul activităţii de tip atelier, activitate completată cu prezentare de metode de comunicare eficientă în cadrul orelor de istorie şi geografie .

 1. FORMAREA ELEVILOR

Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţătoare a amenajat spaţiul de lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, formativ, estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii conform particularităţilor de vârstă şi individuale .

În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare, am consolidat deprinderi de citit-scris, socotit, explorare / investigare, interpretare pe baza observaţiilor directe sau a experienţei de viaţă personală .

Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei diversităţi de forme de învăţare: învăţarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului, observaţiei directe, fonetico analitico-sintetică, susţinerea şi explicarea unei noţiuni pe baza studiului individual.

În acest fel, elevii claselor I-IV au dovedit în urma aplicării probelor de evaluare formative însuşirea competenţelor corespunzătoare perioadei de studiu.

 1. EVALUAREA

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar şi apelând la strategii de evaluare alternativă.

Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă pentru unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de performanţă, stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior ( ca urmare a concluziilor în urma analizei acestora ) a modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea evaluărilor de observaţii şi aprecieri, folositoare elevilor, dar şi părinţilor în ideea sprijinirii actului de învăţare.

 1. FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA

Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma autoevaluării obiective , dar şi subiective .

Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv.

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice.

Participarea la cercurile pedagogice, conceperea şi desfăşurarea unor proiecte educaţionale cu comunitatea ,participarea la cursuri de formare, au constituit mijloace eficiente de formare continuă.

În vederea perfecţionării profesionale d-na înv. Rotaru Elena şi d-na înv. Ion Iuliana au susţinut inspecţia curentă 2 pentru obţinera gradului I.

 1. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE

Pe parcursul sem.I cadrele didactice din înv. primar au desfăşurat şi s-au implicat în numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare.

Proiecte:

 1. P. educaţional local –„ Datini şi obiceiuri de Crăciun”

 2. P educational –„ Pastrarea obiceiurilor si traditiilor romanesti” ( parteneriat cu biserica)

 3. P. educaţional – „Şanse egale pentrutoţi copiii” -înv. Enache Daniela

Programe artistice, serbări şcolare, activităţi

 • Ziua recoltei –toate cadrele didactice

 • Si noi avem drepturi

 • Ziua mondiala a tolerantei

 • Serbare de Crăciun- toate cadrele didactice

 • Eminescu, vesnic tanar

 • Hora Unirii

 • RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SEMESTRUL I AN SCOLAR 2014-2015 - COMISIA METODICA PROFESORI

Activitatea didactica la clasele V-VIII din semestrul I a parcurs urmatoarele aspecte:

1.CURRICULUM

 • In activitatea membrilor comisiei metodice documentele de baza au fost programele scolare prevazute pentru acest an de minister,ghid metodic pentru fiecare disciplina si de asemenea toate aparitiile de pe internet din partea Didactic.

 • Astfel s-au intocmit toate documentele pentru organizarea activitatii in invatamantul gimnazial.Planul managerial,planificarea tuturor activitatilor s-a facut prin respectarea normelor comisiei metodice.

 • Activitatea didactica la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltarii de competente,prin insusirea de cunostinte pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor scolare.De asemenea,s-a tinut cont de noile reglementari elaborate de MEC,precum si de recomandarile primite din partea inspectorilor de specialitate.

 • La inceputul anului scolar s-au organizat evaluarili initiale,rezultatele fiind cuprinse in centralizatoare pe clase,fiind analizate la nivel de comisie.In semestrul I fiecare professor a parcurs material planificata la fiecare disciplina de invatamant,conform planificarilor calendaristice proiectate pe unitati de invatare.Astfel activitatile de invatare s-au imbinat cu cele practice,iar la sfarsit de capitol,cu sistematizare,recapitulare,evaluare.Rezultatele elevilor se regasesc in portofoliile personale,fiind prezentate parintilor periodic.

 • S-au intreprins activitati de observare a elevilor in timpul invatarii,s-au derulat discutii cu parintii.Copiii au fost implicati in situatii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizandu-se ulterior nivelul de performanta realizat,dar si natura dificultatilor de invatare si adaptare.

 • In general,elevii ciclului gimnazial sunt pregatiti,in acest semestru si-au insusit prevederile programei scolare,bagajul de cunostinte si competentele dobandite fiind la un nivel bun.Totusi,situatiile familial variate pot constitui oricand un factor major de risc in calea dezvoltarii personale,mai cu seama in cazul elevilor cu parintii plecati in strainatate sau a celor care traiesc din venitul minim garantat.

 • La clasa a VIII s-au stabilit saptamanal ore de meditatii si consultatii la disciplina limba si literature romana si matematica.

2.CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII

 • La sedinta cu parintii din martie 2014 s-a prezentat oferta disciplinelor optionale parintilor si elevilor,acestia optand pentru disciplina ce corespunde aspiratiilor lor,urmand si principiul continuitatii la nivel de clase.

 • Astfel,optionalele organizate in ciclul gimnazial sunt:

 • - Clasa a V-a- ,,Traditii populare romanesti”

 • - clasa a VI-a- ,,Jocuri geografice”

 • -clasa a VII-a-“Matematica distractiva”

 • -clasa a VIII-a- ,,Genuri si specii literare”

 • Aceste alegeri au avut in vedere grupul de elevi dar si propunerea parintilor,respectand metodologia MEC.Scopul primordial in alegerea consilierii a fost consolidarea colectivelor de eleviunde relatiile se bazeaza pe incredere,cooperare si tolerant.Optionalele au fost trimise spre avizare la inspectorii de specialitate.

3.ACTIVITATI CURRICULARE SI EXTRACURRICULARE

 • In cadrul activitatilor curricular si extracurriculare,actiunea pedagogica s-a centrat

 • in egala masura pe formarea competentelor,a capacitatilor intelectuale de baza,a atitudinilor si comportamentelor dezirabile la elevi,calitatea acestor performante asigurandu-se prin utilizarea preponderenta a metodelor interactive,active-participative precum si prin raportarea problematicii la experientele copiilor.

 • In acest semestru cadrele didactice si elevii ciclului gimnazial au fost implicate in derularea unor activitati educative multiple,cum ar fi:

 • -lectie deschisa la clasa aV-a la obiectul geografie,profesor Antonache Corina;

 • Tema lectiei:Atmosfera Pamantului;

 • Referat,,Rolul lectiilor de recapitulare in dezvoltarea de competente”,propunator ,domnul profesor Bobarcea Stefan.

 • -masa rotunda pe tema evaluarilor initiale pe data de 22-10-2014

 • -marcarea unor evenite importante cum ar:Ziua Educatiei, Ziua Recoltei,Ziua Nationala a

 • Romaniei,serbarea de Craciun,excursie de toamna la Bucuresti.

 • In semestrul acesta s-a realizat parteneriatul cu biserica,elevii participand la slujbele religioase organizate de catre biserica si prezentarea unui moment artistic dedicate zilei de Sfantul Nicolae.

4.EVALUAREA REZULTELOR SCOLARE

 • S-a folosit o gama de strategii adecvate stilurilor de invatare,permitand elevilor familiarizarea cu diferite activitati de evaluare,incurajandu-I sa-si assume responsabilitatea pentru propriul process de invatamant.

 • Evaluarea a fost gandita intr-o viziune integrate pentru a avea o imagine cat mai autentica asupra a tot ceea ce au asimilat elevii,asupra capacitatilor si realizarilor lor.Criteriile evaluarii au fost raportate la obiectivele operationale potrivite continuturile

 • parcurse pana in acest moment.Evalurea sumativa a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor in legatura cu progresul realizat.Este necesar sa se proiecteze si sa se foloseasca la clasa mai des si metode alternative de evaluare si a unor platforme online de

 • evaluare.

 • Cu ocazia inspectiilor tematice, realizate de inspector de specialitate,au fost verificate documentele profesorilor,portofoliile elevilor,rezultatele evaluarilor initiale,celelalte evaluari,punand in evident aspectele positive si negative existente in activitatea didactica.

 • Rezultatele slabe ale unor elevi la invatatura se datoreaza faptului ca familiile acestor elevi nu tin legatura cu scoala,sunt total dezinteresati de soarta copiilor lor.

 • Unul dintre indicatorii educationali ai unitatii noastre scolare este Simularea Evaluarii Nationale din ianuarie 2015 organizata de catre ISJ Calarasi, simulare la care s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

Analiza este realizată luând în considerare notele înregistrate la cele doua materii (limba şi literatura română şi matematică), precum si gradul de promovabilitate atat pe cele doua discipline, cat si per total.

In urma corectarii lucrarilor de catre comisiile de evaluare a lucrarilor, situatia se prezinta astfel:

       

Tranșe de note - LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Procent note ≥5

Denumirea unității de învățământ

Număr înscriși

Număr prezenți

Număr de evaluați

1-1,99

2-2,99

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

Scoala Gimnaziala nr.1 Nicolae Balcescu

20

20

20

0

4

4

2

3

5

2

0

0

0

50

                             
         

Tranșe de note - MATEMATICĂ

Denumirea unității de învățământ

Număr înscriși

Număr prezenți

Număr evaluati

1-1,99

2-2,99

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

Procent note ≥5

Scoala Gimnaziala nr.1 Nicolae Balcescu (Preasna)

20

20

20

1

2

9

4

1

2

0

1

0

0

20

                             

Astfel notele peste cinci conform transelor de medii din tabelul de mai sus, indica o promovabilitate la Lb. Romana de 50%, iar la Matematica de doar 20%.

Procent promovabiliate pe discipline Lb. Romana/Matematica

 

In urma analizei facute la nivel de unitate, s-a intocmit un plan de masuri remediale in ceea ce priveste cresterea procentului de promovabilitate pe scoala, de catre Profesorii de Limba si literatura romana si Matematica.

MATEMATICA

 • analiza rezultatelor obtinute de elevi – la nivelul scolii

 • analiza realizarii fiecarei probe de evaluare

 • discutarea fiecarei lucrari cu elevul care a realizat-o

 • analiza greselilor tipice

 • analiza greselilor frecvente

 • punerea accentului pe lectii atractive

 • asigurarea prezentei elevilor la orele de pregatire suplimentara

 • pastrarea legaturii cu parintii elevilor. Consilierea parintilor de catre profesorul de matematica si de romana

 • evaluarea ritmica care sa reflecte nivelul de competente atins, folosirea instrumentelor de evaluare variate

 • utilizarea metodelor activ-participative, centrate pe elevi. Incurajarea participarii active a elevilor la ore

 • utilizarea metodelor de instruire diferentiata

 • selectarea cu atentie a exercitiilor efectuate in clasa si a tmei pentru acasa; sarcini suplimentare (pentru acasa) adaptate nivelului – pentru elevii cu rezultate foarte slabe

 • realizarea unui program de pregatire suplimentara

 • realizarea unui program individual de recuperare – unde este cazul

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

 • parcurgea integrala a programei scolare, in vederea prezentarii cu succes a elevilor la examenele nationale

 • tratarea diferentiata si individualizarea predarii-invatarii-evaluarii astfel incat sa se asigure progresul scolar al tuturor elevilor

 • asigurarea unui program de activitati remediale/ pregatire eficienta a elevilor, pe tot parcursul anului scolar

 • monitorizarea frecventei elevilor si motivarea acestora pentru implicarea lor in procesul invatarii

 • remedierea relatiei scoala-familie din perspectiva cresterii gradului de implicare in activitatile specifice elevilor

 • se va insista pe explicarea semnificatiei unui fragment de text

 • se vor parcurge texte la prima vedere, apartinand genului liric si genului epic

 • se va insista asupra identificarii si explicarii figurilor de stil

 • se vor alcatui seturi de exercitii cu grad diferit de dificultate

 • vor fi corectate permanent compunerile elevilor, pe diferite teme, conform programei

 • se vor face exercitii diversificate vizand fonetica, morfologia si mai ales sintaxa frazei

 • se va explica folosirea semnelor de ortografie si punctuatie

 • se vor realiza portofolii referitoare la trasaturile speciilor literare aflate in programa pentru examen

 • pregatirea suplimentara se va face in mod diferentiat

De asemenea, in luna mai va fi organizata o simulare la nivel de scoala pentru elevii clasei a VIII-a.

5.FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA

 • Toti profesorii sunt preocupati si in acest an de formarea profesionala,de folosirea unei metodologii active-participative.Se documenteaza asupra noutatilor,cele mai interesante fiind puse in practica.

 • In ceea ce priveste pregatirea profesionala avem urmatoarea situatie:

 • -Doamna profesoara Simion Paula Francesca,specialitatea ,limba si literatura romana a promovat definitivatul urmand a se inscrie la gradul II.

 • - Doamna director Antonache Corina Florina,specialitatea geografie,a promovat gradul II,urmand a se inscrie la gradul I.

 • -Doamna Gheorghe Elena Iuliana ,specialitatea biologie,a promovat gradul II,urmand a se inscrie la gradul I.

 • -Doamna profesoara Rarinca Rodica,specialitatea limbi straine urmeaza sa se inscribe la definitivat in acest an scolar.

 • In principiu s-a desfasurat o activitate fructuoasa in cadrul comisiei metodice la nivel de scoala prin initiative si implicare,dar si la nivelul judetului prin participare la activitati organizate de ISJ.Calarasi: consfatuiri si cercuri pedagogice.

 • De asemenea pe parcursul acestui semestru cadrele didactice din unitatea noastra scolara au participat la cursul de formare ‚’’Anticoruptie in educatie’’ realizare de catre CCd Calarasi.

6.RELATIILE CU FAMILIILE ELEVILOR SI REPREZENTANTII COMUNITATII

 • Pentru obtinerea unor rezultate deosebite la invatatura si diciplina s-a mentinut o relatie permanenta intre parinti si cadrele didactice.Acest aspect al muncii educative s-a concretizat prin sedinte si lectorate cu parintii,organizate la nivelul fiecarei clase,la care participarea a fost de 70%,consultatii saptamanale cu parintii care au solicitat.Consider ca optima relatia professor-parinti,cei din urma implicandu-se real la viata clasei,oferind ajutor de cate ori este nevoie.

 • Nici-o activitate extrascolara nu ar fi fost posibila fara ajutorul parintilor:organizarea serbarilor scolare,excursiile semestiale.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 • -Planificarea riguroasa a materiei la fiecare -Dobandirea noilor cunostinte la unele dis-

disciplina de invatamant,conform planifica- cipline fara a fi constientizate;

rilor calendaristice,proiectate pe unitati de

invatare,dovedind ca se cunosc programele

scolare;

 • -Judicioasa selectare a auxiliarelor scolare; -Lipsa laboratoarelor de fizica si chimie;

 • -Relatia professor-elev a fost corecta si -Lipsa de interes a unor elevi si parinti fata

principiala; scoala;

 • -Disponibilitatea cadrelor didactice de a -Lipsa de o comunicare mai buna intre pa-

lucra suplimentar gratuit atat cu elevii cla- rinti si scoala;

sei a VIII-a care vor da testare nationala,cat

si cu elevii care au lacune in cunostinte;

 • -Utilizarea cabinetului TIC in activitatea de

predare-invatare;

OPORTUNITATI AMENINTARI

 • -Folosirea eficienta a mijloacelor de invata- -Numarul din ce in ce mai mare al elevilor

mant existente; cu probleme de comportament;

 • -Dezvoltarea comunicarii si formarea propri- -Lipsa motivatiei de invatare pentru anu-

ilor opinii; mite discipline de invatamant;

 • -Folosirea metodelor active-participative care

sa favorizeze intelegerea ideilor si concept-

lor,valorificarea experientei proprii a elevilor;

7.CONCLUZII

 • *La sfarsitul sem.I elevii claselor V-VIII sunt pregatiti,conform particularitatilor individuale:

 • *Elevilor cu ramaneri in urma li se va acorda o atentie sporita;ore de meditatii si consultatii;

 • *Munca depusa in acest semestru se poate caracteriza prin seriozitate si implicare active in toate activitatile organizate:

 • *Participarea active la actiuni si proiecte educative la toate nivelurile;

 • *Promovarea optima a exemplelor de bune practice;

 • *Relatia buna/constructive cu parintii si reprezentantii comunitatii;

 • *Impresii bune ala specialistilor ce opereaza anumite controale,inspectii tematice;

 • *S-au fixat ore de meditatie la matematica si limba romana la clasa a VIII-a;

 • *S-au stabilit planuri remediale la limba romana si matematica;

DIRECTOR,

Prof. Corina Antonache

Instrumente de evaluare

Evaluarea va urmări stabilirea raportului dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate prin:
1. Autoevaluare
2. Interviuri
3. Observaţie
4. Proiecte şi experimente
5. Rapoarte scrise
6. Fişe de apreciere
7. Înregistrări video
8. Chestionare
9. Teste

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Analiza Swot

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metod...

Galerie Foto

{gallery}ClasaPregatitoare{/gallery}

Raport de activitate 2014 - 20…

RAPORT DE ANALIZA A ACTIVITATII DESFASURATE IN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 NICO...

Online acum

Avem 3 vizitatori și niciun membru online