Ultimele articole

 • Anunt concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar

  Şcoala Gimnazială nr.1 Nicolae Bălcescu (Preasna) organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar, în baza HG 286/2011 şi a HG 1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioadă nedeterminată, în data de 08.06.2017, ora 9-proba scrisă și în data de 09.06. 2017, ora 9-proba practică, urmată de interviu. Locul de desfăşurare al concursului este sediul unităţii şcolare.

              Dosarele de concurs se vor depune intre25.05-30.5.2017, ora 14 la  Secretariatul unităţii şcolare, tel:0242/534444

  Conţinutul dosarului de concurs:

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituției publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice;
  d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
  e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  g)curriculum vitae;
  h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfășurării primei probe a concursului.
  Actele prevazute la lit.b), c) si h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Condiţiile specifice şi generale necesare pentru ocuparea postului de administrator financiar:

  Condiţii generale :

  • să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţii specifice:

  • studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul economic (vechime cel puţin 5 ani în sistemul bugetar);
  • master, certificate/atestate în domeniu, constituie avantaj;
  • cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date,  navigare Internet), programe de contabilitate;
  • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională(engleză/franceză), noţiuni de bază (citit, scris, vorbit);
  • spirit organizatoric;
  • abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
  • abilităţi de coordonare a echipelor;
  • capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

  Probe de concurs:

  Probă scrisă

  – data probei scrise:.08.06.2017., ora: 9 ;

  Probă practică

  -data probei practice: 09.06.2017., ora 9;

   Interviu

  -data interviului: 09.06.2017,după proba practică;

  Locul desfăşurării probelor de concurs: Școala Gimnazială nr.1 Nicolae Balcescu (Preasna); str, Carol  al II-lea ; nr.10 ; com. Nicolae Balcescu; jud. Calarasi

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DATA INTERVAL ORAR
  Depunerea dosarelor 25.05-30.05.2017 9-13
  Selecția dosarelor 30.05.2017 După ora 13
  Afișarea dosarelor admise 31.05.2017 9
  Contestații dosare  31.05.2017 9-12
  Soluționarea contestații 31.05.2017 12
  Proba scrisă 08.06.2017 9
  Proba practică 09.06.2017 9
  Interviul 09.06.2017 După proba practică
  Afișarea rezultatelor finale 10.06.2017 9
  Depunerea contestațiilor 10.06.2017 14-18
  Afișarea rezultatelor finale, după contestații 11.06.2017 15

  Atribuții principale ale postului:

   FIŞA POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

  ADMINISTRATOR FINANCIAR

  În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul.……………………., se încheie astăzi,……………. , prezenta fişă a postului:

  Numele şi prenumele ……………………………………………………………………………

  Specialitatea: … ……………………………………….

  Denumirea postului:…………………………………..

  Încadrarea:…………………………………………….

  Cerinţe:

  -studii: ………………………………………………………………………………………

  – studii specifice postului… . ……………

  – vechime… . ………..

  Relaţii profesionale:

  – ierarhice de subordonare: director; director adjunct;

  – de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;

  – de reprezentare a unităţii şcolare.

  I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

  1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

  1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.

  1.2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului financiar.

  1.3. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.

  1.4. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

  2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

  2.1. Organizarea activităţii.

  2.2. Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate.

  2.3. Monitorizarea activităţii.

  2.4. Consilierea/îndrumarea şi controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale.

  2.5. Alcătuirea de proceduri.

  3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

  3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.

  3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.

  3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.

  3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.

  3.5. Asigurarea transparenţei privind licitaţiile sau încredinţările directe

  Bibliografia:

  -LEGEA  Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011;

  -LEGEA nr. 53 din 24.01.2003-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare-republicată;

  -LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată);

  -Legea 500/2002-privind finanţelepublice, cu modificări şi completări;

  -H.G. 500/2011-Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor;

  -Legea 273/29.06.2006-privind finanţele publice locale, publicate în M.Of. 618/18.07.2006;

  -Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj;

  -Ordinul Ministrului  Finanţelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive, cu modificări şi completări;

  -Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.OF. 37/2003, cu modificări şi completări;

  -Ordonanţa Guvernului-OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv modificată şi completată de Legea 234/2010 pentru modificarea şi completarea;

  -H.G. 2139/2004 peentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

  -Ordin MFP nr. 1753/2004 privind inventarierea anuală a patrimoniului;

  -O.U.G.  34/2006  atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;

  -H.G. nr.925/2006 – aprobarea  normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

  -Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile;

  -LEGEA 284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

  -LEGEA  nr. 285/ 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

  -Legea 40/2011-pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003-Codul muncii publicat în M.Of.  nr. 0225/2011;

  -Ordin nr.42 din 13.01.2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

  -LEGEA nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;

  -LEGEA nr. 118 / 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;

  -H.G. nr.1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardului de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011;

  -H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

  Detalii suplimentare puteţi obţine la Secretariatul  Şcolii    Gimnaziale nr.1 Nicolae Balcescu , tel:0242/534444

 • Anunt ocupare concurs administrator finaciar- 0,5 norma - 03.12.2015

  ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST ADMINISTRATOR FINANCIAR- 0,5 norma

  Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice , Scoala Gimnaziala nr. 1Nicolae Balcescu (Preasna) organizează în ziua de 3.12.2015 (proba scrisă şi interviul), la sediul său din Str.Carol al II-lea,nr. 10, comuna Nicolae Balcescu concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar (S) , grad I.

  Condiţii de participare:

  -are cetăţenia română;

  -cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  -are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  -are capacitate deplină de exerciţiu;

  -are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie au de unităţile sanitare abilitate;

  -are studii economice superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

  -nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-oincompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  -are experienţă profesională în domeniul de referinţă de minim 3 ani;

  -nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă;

  Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

  Constituie avantaj:

      -Cunoştinţele de operare PC, în special în ceea ce priveşte aplicaţii dedicate pentru contabilitatea instituţiilor publice;

  -Experienţa şi certificarea în managementul proiectelor.

  Concursul se organizează în două etape, după cum urmează:

  I. În data de 27 .11. 2015, ora 1000- 1200– proba scrisă, care constăîntr-olucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentată mai jos;

  II. În data de 27 .11. 2015, între orele 1300 - 1400 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 70 de punctedintr-unmaxim de 100 de puncte la proba scrisă.

  Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până la data de

  21.08.2015 , ora 1000 la Scoala Gimnaziala nr.1 Nicolae Balcescu – Compartimentul Secretariat -  TEL: 0242534.444, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

  a)cerere de înscriere ;

  b)copia actului de identitate;

  c)copie certificat de naştere;

  d)copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

  e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale de participare;

  f) copiile documentelor care să ateste specializări şi certificări suplimentare relevante pentru prezentul concurs;

  g) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, copie REVISAL ;

  h) copie după cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale caresă-lfacă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

  i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

  j) curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004.

  Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

  Tematica concursului şi bibliografia sunt prezentate în Anexa 1

  Fişa postului este prezentată în Anexa 2

  Anexa 1

  BIBLIOGRAFIE-CONCURSPENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

  ADMINISTRATOR FINANCIAR – 0,5 norma – Scoala Gimnaziala nr.1 Nicolae Balcescu (Preasna)

  -Legea1/2011-Legeaeducaţiei naţionale;

  -Legea63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicat în M.Of. nr. 323/2001;

  -Legea53/2003 codul muncii reactualizat;

  -Legea40/2011-pentrumodificarea şi completarea Legii nr.53/2003-Codulmuncii publicat în M.Of. nr. 0225/2011;

  -Legea500/2002-privindfinanţele publice, cu modificări şi completări;

  -Legea273/29.06.2006-privindfinanţele publice locale, publicate în M.Of. 618/18.07.2006;-Legeacontabilităţii 82/1991, actualizată;

  -Legea76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj;

  -OUG34/2006 actualizat de OUG 76/2010 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi contractele de concesiune de servicii;

  -OrdinulMinistrului Finanţelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive, cu modificări şi completări;

  -OrdinulMinistrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice

  şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.OF. 37/2003, cu modificări şi completări;

  -OrdonanţaGuvernului-OG119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv modificată şi completată de Legea 234/2010 pentru modificarea şi completarea;

  -H.G.2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

  - Ordin 2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1917/2005.

  Anexa 2

  FIŞA POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

  ADMINISTRATOR FINANCIAR

  În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările

  ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul.…......................, se încheie astăzi,……………. , prezenta fişă a postului:

      Numele şi prenumele ...…………………………………………………………………………
      Specialitatea: ... ……………………………………….
  Denumirea postului:…………………………………..
  Încadrarea:…………………………………………….
  Cerinţe:    
  -studii:………………………………………………………………………………………
  - studii specifice postului... . ……………
  - vechime... . ………..  

  Relaţii profesionale:

  -ierarhice de subordonare: director; director adjunct;

  -de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;

  -de reprezentare a unităţii şcolare.

  I.ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

  1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

  1.1.Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.

  1.2.Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului financiar.

  1.3.Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.

  1.4.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

  2.REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

  2.1.Organizarea activităţii.

  2.2.Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în

  programele de contabilitate.

  2.3.Monitorizarea activităţii.

  2.4.Consilierea/îndrumarea şi controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale.

  2.5.Alcătuirea de proceduri.

  3.COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

  3.1.Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.

  3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.

  3.3.Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.

  3.4.Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.

  3.5.Asigurarea transparenţei privind licitaţiile sau încredinţările directe.

  4.MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

  4.1.Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale.

  4.2.Formare profesională şi dezvoltare în carieră.

  4.3.Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei.

  4.4.Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar.

  5.CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA

  IMAGINII ŞCOLII

  5.1.Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii.

  5.2.Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului.

  5.3.Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.

  5.4.Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi

  securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ

  II. ALTE ATRIBUŢII

  În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii:

  ____________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  Răspunderea disciplinară:

  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

  Director,

  (nume, semnătură, ştampilă)

  Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:

  ……………………………… ……………………………………….

  Data…………………………………..

                                                                              DIRECTOR,

  PROF. CORINA BOBARU

Noutati

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Anunt concurs pentru ocuparea unui post …

18-05-2017 Hits:72 Utile Oana - avatar Oana

Şcoala Gimnazială nr.1 Nicolae Bălcescu (Preasna) organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar, în baza HG 286/2011 şi a HG 1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare,...

Read more

Anunt concurs administrator finaciar- 0,…

11-05-2017 Hits:85 Utile Oana - avatar Oana

Anunt concurs administrator finaciar- 0,5 norma - 8.06.2017

Read more

Anunt ocupare concurs administrator fina…

20-11-2015 Hits:623 Utile Super User - avatar Super User

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST ADMINISTRATOR FINANCIAR- 0,5 norma Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor...

Read more

Orar


Puteti accesa orarul tuturor claselor

Fotografii scoala


Fotografii de la scoala si nu numai...

112 - numarul unic pentru apeluri in situatii de urgenta

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Optiuni strategice

 Opţiunile strategice propuse vor indica priorităţile fiecărei ţinte î...

Analiza Diagnostica

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA   Unitatea şcolară :  ...

Proiect de dezvoltare institut…

Proiect de dezvoltare institutionala

Online acum

Avem 4 vizitatori și niciun membru online