Ultimele articole

 • VENITURILE BRUTE REALIZATE DE CATRE PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

   

  INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI CALARASI

                      SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NICOLAE BALCESCU/PREASNA

  TEL/FAX: 0242 534 444

                                                                     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

  Download document                   

                 VENITURILE BRUTE REALIZATE DE CATRE PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NICOLAE BĂLCESCU (PREASNA) – (conform art. 3 din Legea 153/ 2017- privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice) in luna MARTIE 2018

                                   

  Nr.crt.

  Functia

  Cf. Legii 153/2017

  Norma

  Salariul

  de baza

  legea 153/2017

  se mentin in acelasi cuantum

  Dirigentie PCO

  Spor

  CFP

  Total drepturi salariale
  1 Director scoala S 1 4279 - - - 6622
  2 Profesor S gr. I 1.27 3779 508 1630   8125
  3 Profesor S gr. I 0.61 1683 445 580 - 3681
  4 Profesor S gr.I 1.27 2333 300 1030 - 5036
  5 Profesor S gr.I 1.11 3497 466 506 - 6481
  6 Profesor S gr.II 1.11 4746 475 482 - 5964
  7 Profesor S gr.I 1.11 3779 508 633 - 7128
  8 Profesor S gr.I 1.11 3365 445 375 - 5749
  9 Profesor S def. 1.11 2391 299 464 - 4475
  10 Profesor S def. 1.06 4126 - 241 - 5007
  11 Educator M,def 1 3979 398 - - 4596
  12 Educator M 1 3415 342 - - 3757
  13 Secretar S II 0.50 1600 - - - 2399
  14 Ad. Financiar S I 0.50 2115 - - - 2115
  15 Ingrijitor 1 1921 - - - 2401
  16 Ingrijitor 0.50 915 - - - 1395
  17 Ingrijitor 0.25 457 - - - 1052
  18 Muncitor 1 1602 - - - 2103

           DIRECTOR ,

  PROF. BOBARU FLORINA- CORINA

 • Anunt concurs - administrator financiar 0,5 norma - in data de 27.11.2017-proba scrisa si in data de 28.11. 2017-interviul si proba practica

  ANUNŢ CONCURS

                ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NICOLAE BĂLCESCU(PREASNA), JUD. CĂLĂRAŞI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR (S/M)– 0,5 NORMĂ.

  CONCURSUL (PROBA SCRISA) VA AVEA LOC ÎN DATA DE 27.11.2017, ŞI INTERVIUL, PRECUM SI PROBA PRACTICA PE 28.11.2017  ÎNCEPAND CU ORA 11, LA SEDIUL UNITĂŢII, STR. CAROL AL II-LEA NR.10, COMUNA NICOLAE BĂLCESCU, JUD. CĂLĂRAŞI.

   DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS SE DEPUN LA SEDIUL UNITĂŢII PÂNĂ PE DATA DE 22.11.2017, ORA 13.

  RELAŢII SUPLIMENTARE SE OBŢIN LA SECRETARIATUL UNITĂŢII ŞCOLARE; TEL/FAX:0242534444;

  E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; site: http://www.scoalapresnacl.ro

  DIRECTOR,

  PROF. CORINA BOBARU

 • Anunt concurs - administrator financiar - în data de 02.11.2017, ora 10-proba scrisă și în data de 03.11. 2017, ora 12-proba practică

  Anunt concurs - administrator financiar - în data de 02.11.2017, ora 10-proba scrisă și în data de 03.11. 2017, ora 12-proba practică

   

  Şcoala Gimnazială nr.1 Nicolae Balcescu(Preasna) organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar, în baza HG 286/2011 şi a HG 1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioadă nedeterminată, în data de 02.11.2017, ora 10-proba scrisă și în data de 03.11. 2017, ora 12-proba practică, urmată de interviu. Locul de desfăşurare al concursului este sediul unităţii şcolare.

              Dosarele de concurs se vor depune intre 11.05-17.05.2017, ora 14 la  Secretariatul unităţii şcolare, tel:0242/534444

 • Metodologia desfasurarii concursului pentru postul de Administrator financiar

  Şcoala Gimnazială nr.1 Nicolae Bălcescu (Preasna) organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar, în baza HG 286/2011 şi a HG 1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioadă nedeterminată, în data de 27 noiembrie 2017, ora 11-proba scrisă și în data de 28 noiembrie 2017, ora 10-proba practică, urmată de interviu. Locul de desfăşurare al concursului este sediul unităţii şcolare.
  Dosarele de concurs se vor depune intre de 20-22 noiembrie 2017, ora 14 la Secretariatul unităţii şcolare, tel:0242/534444.
  Conţinutul dosarului de concurs:
  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituției publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice;
  d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
  e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  g)curriculum vitae;
  h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfășurării primei probe a concursului.
  Actele prevazute la lit.b), c) si h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
  Condiţiile specifice şi generale necesare pentru ocuparea postului de administrator financiar:
  Condiţii generale :
  • să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţii specifice:
  • studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul economic, sau studii medii (vechime cel puţin 5 ani în sistemul bugetar);
  • master, certificate/atestate în domeniu, constituie avantaj;
  • cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet), programe de contabilitate;
  • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională(engleză/franceză), noţiuni de bază (citit, scris, vorbit);
  • spirit organizatoric;
  • abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
  • abilităţi de coordonare a echipelor;
  • capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.
  Probe de concurs:
  Probă scrisă
  – data probei scrise: 27 noiembrie 2017, ora: 11 ;
  Probă practică
  -data probei practice: 28 noiembrie 2017, ora 13;
  Interviu
  -data interviului:28 noiembrie 2017,ora 10;
  Locul desfăşurării probelor de concurs: Școala Gimnazială nr.1 Nicolae Bălcescu (Preasna), com Nicolae Bălcescu, str. Carol al II-lea, nr. 10.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DATA INTERVAL ORAR
  Depunerea dosarelor 20-22 noiembrie 2017 9-13
  Selecția dosarelor 22 noiembrie 2017 După ora 14
  Afișarea dosarelor admise 23 noiembrie 2017 9
  Contestații dosare 23 noiembrie 2017 9-15
  Soluționarea contestații 24 noiembrie 2017 12
  Proba scrisă 27noiembrie 2017 11
  Proba practică 28 noiembrie 2017 13
  Interviul 28 noiembrie 2017 10
  Afișarea rezultatelor finale 28 noiembrie 2017 15
  Depunerea contestațiilor 28 noiembrie 2017 15-18
  Afișarea rezultatelor finale, după contestații 29 noiembrie 2017 14
  Atribuții principale ale postului:
  FIŞA POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
  ADMINISTRATOR FINANCIAR
  În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul.……………………., se încheie astăzi,……………. , prezenta fişă a postului:
  Numele şi prenumele ……………………………………………………………………………
  Specialitatea: … ……………………………………….
  Denumirea postului:…………………………………..
  Încadrarea:…………………………………………….
  Cerinţe:
  -studii: ………………………………………………………………………………………
  – studii specifice postului… . ……………
  – vechime… . ………..
  Relaţii profesionale:
  – ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
  – de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
  – de reprezentare a unităţii şcolare.
  I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
  1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
  1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.
  1.2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului financiar.
  1.3. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.
  1.4. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.
  2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
  2.1. Organizarea activităţii.
  2.2. Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate.
  2.3. Monitorizarea activităţii.
  2.4. Consilierea/îndrumarea şi controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale.
  2.5. Alcătuirea de proceduri.
  3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
  3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.
  3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.
  3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.
  3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.
  3.5. Asigurarea transparenţei privind licitaţiile sau încredinţările directe
  Bibliografia:
  -LEGEA Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011;
  -LEGEA nr. 53 din 24.01.2003-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare-republicată;
  -LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată);
  -Legea 500/2002-privind finanţelepublice, cu modificări şi completări;
  -H.G. 500/2011-Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor;
  -Legea 273/29.06.2006-privind finanţele publice locale, publicate în M.Of. 618/18.07.2006;
  -Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj;
  -Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive, cu modificări şi completări;
  -Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.OF. 37/2003, cu modificări şi completări;
  -Ordonanţa Guvernului-OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv modificată şi completată de Legea 234/2010 pentru modificarea şi completarea;
  -H.G. 2139/2004 peentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
  -Ordin MFP nr. 1753/2004 privind inventarierea anuală a patrimoniului;
  -O.U.G. 34/2006 atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;
  -H.G. nr.925/2006 – aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
  -Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile;
  -LEGEA 284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
  -LEGEA nr. 285/ 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
  -Legea 40/2011-pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003-Codul muncii publicat în M.Of. nr. 0225/2011;
  -Ordin nr.42 din 13.01.2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
  -LEGEA nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;
  -LEGEA nr. 118 / 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;
  -H.G. nr.1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardului de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011;
  -H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
  Detalii suplimentare puteţi obţine la Secretariatul Şcolii Gimnaziale”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, str. Toporașilor, nr.18, tel. 0258835093.

Noutati

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

VENITURILE BRUTE REALIZATE DE CATRE P…

11-04-2018 Hits:6 Utile Super User - avatar Super User

  INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI CALARASI                     SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NICOLAE BALCESCU/PREASNA TEL/FAX: 0242 534 444                                                                    E-mail: snbalcescu@yahoo.com   Download document                                   VENITURILE BRUTE REALIZATE DE CATRE...

Read more

Grafic asistente 2016-2017

31-01-2018 Hits:107 Utile Oana - avatar Oana

Grafic asistente 2016-2017

Read more

Grafic profesori serviciu

31-01-2018 Hits:101 Utile Oana - avatar Oana

Grafic profesori serviciu

Read more

Orar


Puteti accesa orarul tuturor claselor

Fotografii scoala


Fotografii de la scoala si nu numai...

112 - numarul unic pentru apeluri in situatii de urgenta

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Analiza Diagnostica

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA   Unitatea şcolară :  ...

Optiuni strategice

 Opţiunile strategice propuse vor indica priorităţile fiecărei ţinte î...

Let's do it 2016

{gallery}PozePreot{/gallery}

Online acum

Avem 8 vizitatori și niciun membru online