Ultimele articole

 • Anunt ocupare conurs administrator finaciar- 0,5 norma - 03.12.2015

  ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST ADMINISTRATOR FINANCIAR- 0,5 norma

  Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice , Scoala Gimnaziala nr. 1Nicolae Balcescu (Preasna) organizează în ziua de 3.12.2015 (proba scrisă şi interviul), la sediul său din Str.Carol al II-lea,nr. 10, comuna Nicolae Balcescu concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar (S) , grad I.

  Condiţii de participare:

  -are cetăţenia română;

  -cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  -are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  -are capacitate deplină de exerciţiu;

  -are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie au de unităţile sanitare abilitate;

  -are studii economice superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

  -nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-oincompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  -are experienţă profesională în domeniul de referinţă de minim 3 ani;

  -nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă;

  Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

  Constituie avantaj:

      -Cunoştinţele de operare PC, în special în ceea ce priveşte aplicaţii dedicate pentru contabilitatea instituţiilor publice;

  -Experienţa şi certificarea în managementul proiectelor.

  Concursul se organizează în două etape, după cum urmează:

  I. În data de 27 .11. 2015, ora 1000- 1200– proba scrisă, care constăîntr-olucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentată mai jos;

  II. În data de 27 .11. 2015, între orele 1300 - 1400 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 70 de punctedintr-unmaxim de 100 de puncte la proba scrisă.

  Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până la data de

  21.08.2015 , ora 1000 la Scoala Gimnaziala nr.1 Nicolae Balcescu – Compartimentul Secretariat -  TEL: 0242534.444, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

  a)cerere de înscriere ;

  b)copia actului de identitate;

  c)copie certificat de naştere;

  d)copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

  e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale de participare;

  f) copiile documentelor care să ateste specializări şi certificări suplimentare relevante pentru prezentul concurs;

  g) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, copie REVISAL ;

  h) copie după cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale caresă-lfacă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

  i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

  j) curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004.

  Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

  Tematica concursului şi bibliografia sunt prezentate în Anexa 1

  Fişa postului este prezentată în Anexa 2

  Anexa 1

  BIBLIOGRAFIE-CONCURSPENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

  ADMINISTRATOR FINANCIAR – 0,5 norma – Scoala Gimnaziala nr.1 Nicolae Balcescu (Preasna)

  -Legea1/2011-Legeaeducaţiei naţionale;

  -Legea63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicat în M.Of. nr. 323/2001;

  -Legea53/2003 codul muncii reactualizat;

  -Legea40/2011-pentrumodificarea şi completarea Legii nr.53/2003-Codulmuncii publicat în M.Of. nr. 0225/2011;

  -Legea500/2002-privindfinanţele publice, cu modificări şi completări;

  -Legea273/29.06.2006-privindfinanţele publice locale, publicate în M.Of. 618/18.07.2006;-Legeacontabilităţii 82/1991, actualizată;

  -Legea76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj;

  -OUG34/2006 actualizat de OUG 76/2010 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi contractele de concesiune de servicii;

  -OrdinulMinistrului Finanţelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive, cu modificări şi completări;

  -OrdinulMinistrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice

  şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.OF. 37/2003, cu modificări şi completări;

  -OrdonanţaGuvernului-OG119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv modificată şi completată de Legea 234/2010 pentru modificarea şi completarea;

  -H.G.2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

  - Ordin 2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1917/2005.

  Anexa 2

  FIŞA POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

  ADMINISTRATOR FINANCIAR

  În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările

  ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul.…......................, se încheie astăzi,……………. , prezenta fişă a postului:

      Numele şi prenumele ...…………………………………………………………………………
      Specialitatea: ... ……………………………………….
  Denumirea postului:…………………………………..
  Încadrarea:…………………………………………….
  Cerinţe:    
  -studii:………………………………………………………………………………………
  - studii specifice postului... . ……………
  - vechime... . ………..  

  Relaţii profesionale:

  -ierarhice de subordonare: director; director adjunct;

  -de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;

  -de reprezentare a unităţii şcolare.

  I.ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

  1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

  1.1.Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.

  1.2.Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului financiar.

  1.3.Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.

  1.4.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

  2.REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

  2.1.Organizarea activităţii.

  2.2.Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în

  programele de contabilitate.

  2.3.Monitorizarea activităţii.

  2.4.Consilierea/îndrumarea şi controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale.

  2.5.Alcătuirea de proceduri.

  3.COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

  3.1.Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.

  3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.

  3.3.Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.

  3.4.Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.

  3.5.Asigurarea transparenţei privind licitaţiile sau încredinţările directe.

  4.MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

  4.1.Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale.

  4.2.Formare profesională şi dezvoltare în carieră.

  4.3.Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei.

  4.4.Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar.

  5.CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA

  IMAGINII ŞCOLII

  5.1.Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii.

  5.2.Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului.

  5.3.Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.

  5.4.Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi

  securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ

  II. ALTE ATRIBUŢII

  În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii:

  ____________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  Răspunderea disciplinară:

  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

  Director,

  (nume, semnătură, ştampilă)

  Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:

  ……………………………… ……………………………………….

  Data…………………………………..

                                                                              DIRECTOR,

  PROF. CORINA BOBARU

 • Raport de activitate 2014 - 2015

  RAPORT DE ANALIZA A ACTIVITATII DESFASURATE IN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 NICOLAE BALCESCU/PREASNA IN SEMESTRUL I ANUL SCOLAR 2014-2015

  1. MARIMEA SI GRADUL DE COMPLEXITATE AL SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 NICOLAE BALCESCU/PREASNA

  1. BAZA MATERIALA


   1. SPATII PENTRU INVATAMANT

  Nr.

  crt.

  Unitatea de invatamant

  Numar sali clasa

  Personalitate juridica

  Obs

  1.

  Scoala Gimnaziala nr.1 Nicoale Balcescu

  5

  PJ

   

  2.

  Gradinita cu program normal nr. 1 Nicolae Balcescu

  2

  AR

   

  3.

  Gradinita cu program normal nr. 2 Fantana Doamnei

  1

  AR

   

  Conform metodologiei de finanţare per/elev, elevul atrage finantarea; s-au analizat resursele financiare si am decis cu ajutorul serviciului contabilitate, destinatia fondurilor conform prioritatilor.

  Motivaţia principală este asigurarea salarizării şi a funcţionării în parametrii normali a unităţii şcolare. Eficienţa se poate constata trimestrial prin execuţia de buget.

  1. NUMAR DE ELEVI/PRESCOLARI/NUMAR DE CLASE/GRUPE INVATAMNT PRESCOLAR

  Scoala/ciclul

  Inscrisi la inceput de an scolar

  Numar clase/grupe

  Personalitate juridica

  Scoala gimnaziala nr.1 Nicolae Balcescu

  Primar

  99

  5

  PJ

  Gimnazial

  80

  4

  GPN nr.2 Fantana Doamnei

  Grupa mixta

  13

  1

  AR

  GPN nr. 1 Nicolae Balcescu

  Grupa mica-mijlocie

  21

  1

  AR

  Grupa mare

  19

  1

  Activitatea desfasurata de cadrele didactice din unitatile scolare de pe raza comunei noastre a avut in prim plan finalizarea obiectivelor si sarcinilor stabilite in programul managerial pentru anul scolar 2014-2015,in planul operational pe semestrul I, in programul si in graficul activitatilor educative,in programele si graficele de activitati ale comisiilor metodice.

             Scoala gimnaziala nr. 1 Nicoale Balcescu/Preasna de nivel gimnazial desfasoara o activitate instructive educative cu finalitate precisa in cocncordanta cu directiile de actiune ale Planului managerial pe anul scolar in curs si PDI pentru unitatea noastra scolara.

  -promovarea invatamantului obligatoriu

  -reducerea fenomenului de abandon scolar,

  -integrarea absolventilor in invatamantul liceal

  -evaluarea cu scop de orientare si optimizare a invatarii

  -imbunatatirea competentelor de lectura .

  - cresterea calitatii procesului educativ-instructiv;

  - Cresterea ponderii promovabilitatii la examenul de Evaluare Nationala 2014-2015

  In efortul de transpunere in viata a obiectivelor si a sarcinilor cuprinse in documentele de planificare,organizare si desfasurare a procesului instructive educativ s-au obtinut,in general,rezultate pozitive,dar s-au facut simtite si unele neajunsuri, neampliniri, toate aceste aspecte, pozitive sau negative, urmand a le evidentia in acest raport,i nclusiv cauzele care le-au generat.

                 Conducerea scolii si Consiliul de Administratie au avut in vedere asigurarea unor conditii cat mai bune penru desfasurarea procesului instructiv-educativ.

  ABSENTEISMUL SCOLAR

  La ciclul primar, dar si la gimnazial nu este vorba de absenteism voluntar, absenţele reducându-se după punerea în aplicare a programului guvernamental « Cornul şi laptele ». La ciclul gimnazial, ca şi la ciclul primar, cauzele absenteismului sunt în primul rând de natură medicală şi numărul absenţelor s-a redus faţă de aceeaşi perioadă a anului şcolar trecut. În general, copiii nu absentează frecvent .

  Un aspect frecvent este şi existenţa familiilor în care cel puţin un părinte este plecat la muncă în străinătate, existând posibilitatea ca elevul sa plece după familie sau ca aceasta sa contribuie foarte puţin la coordonarea educaţiei sale.

  Clasa

  Sem

  Clasa

  pregatitoare

  Clasa I

  Clasa

  A II-a

  Clasa

  A III-a

  Clasa

  aIv-a

  Clasa

  aV-a

  Clasa

  aVIa

  Clasa

  aVIIa

  Clasa

  aVIIIa

  Total

  Motiv

  Total

  Motiv

  Total

  Motiv

  Total

  motiv

  Total

  Motiv

  Total

  Motiv

  Total

  Motiv

  total

  Motiv

  Total

  Motiv

  Semestrul I

     

  38

  0

  53

  12

  41

  17

  19

  0

  157

  12

  82

  6

  853

  60

  249

  22

  ABANDONUL SCOLAR

  Nivel

  Inscrisi

  total

  Abandon scolar

  Semestrul I

  2014-2015

  Primar

  99

  0

  Gimnazial

  80

  0

   Situatia la invatatura.a elevilor la finele semestrului I 2014/2015  poate fi apreciata ca una buna inregistrata statistic .

  Scoala/ciclul

  Inscrisi la inceput de an scolar

  Elevi ramasi in evident la sf. de an scolar

  Promovati

  Scoala Gimnaziala nr. 1 Nicolae Balcescu

  Primar

  99

     

  Gimnazial

  80

     

  INCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC

  In urma actiunilor de mobilitate a personalului didactic, incheiate cu sedintele publice de repartizare din septembrie, situatia incadrarii cu personal didactic pentru anul scolar 2014-2015, se prezinta astfel:

  Personal didactic

  (nr. posturi)

  Personal auxiliar

  (nr. posturi)

  Personal nedidactic

  (nr. posturi)

  17

  2

  2,75

  Posturi / norme didactice în şcoală:

  Indicator

  total

  preşcolar

  primar

  gimnazial

  - număr de posturi/norme didactice

  17

  3

  5

  9

  - număr posturi/norme ocupate cu cadre didactice titulare

  13

  2

  5

  6

  - număr posturi /norme ocupate cu cadre didactice suplinitoare

  4

  1

  0

  3

  Personal didactic angajat

   

  total

  preşcolar

  primar

  gimnazial

  - cadre didactice titulare

  13

  2

  5

  6

  - cadre didactice suplinitoare

  4

  1

  0

  3

  Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat

  Număr personal didactic calificat:

  Personal didactic

  cu doctorat

  gradul I

  gradul II

  cu definitivat

  fără definitivat

  necalificat

   

  4

  7

  3

  1

  2

  Puncte slabe:

  • Lipsa unor standarde specializate de performanta orientate spre plusvaloare;

  • Lipsa de implicare a familiilor in cee ce priveste situatia scolara a elevilor;

  • Disponibilitatea scazuta a unor cadre didactice de a lucra in echipa;

  • Viziune individualista asupra procesului instructiv-educativ;

  • Needitarea revistei scolii;

  • Cadre didactice navetiste;

  • Nevalorificarea la maxim a resurselor umane si materiale.

  Puncte tari:

  • Organizarea de activitati menite de a deschide calea elevilor catre cunoasterea traditiilor si obiceiurilor localitatii ;

  • Dorinta de cunoastere a elevilor ;

  • Atmosfera distinsa,de incredere reciproca,intr-un mediu curat.

  Organizarea compartimentelor, consililor, comisiilor

  Activitatea şcolii s-a desfăşurat pe baza principiului muncii şi responsabilităţii colective şi individuale stimuland initiativele si respectand legislatia si regulamentele. De la inceputul anului scolar s-au organizat echipele (catedrele, comisiile , consiliile), s-au stabilit responsabilităţi şi s-au instruit şefi de grupuri de lucru.

  COMISII METODICE:

  • Comisia educatori: 3 educatoare

  • Comisia Invatatori: 5 invatatori

  • Comisia Profesori: Limba si literatura romana, Limba latina

   • Matematica, Biologie, Fizica, Chimie

   • Geografie

   • Istorie, ed. Civica

   • Limba engleza, Limba franceza

   • Muzica, Desen, Ed. Tehnologica

   • Ed. Fizica, Religie,

    • Comisia profesorilor diriginti;

    • Comisia pentru situatii de urgenta

    • Comisia pentru curriculum;

    • Comisia pentru distribuirea laptelui si a cornului;

    • Comisia pentru asigurarea calitatii;

    • Comisia pentru realizarea recensamantului scolar

    • Comisia SCIM;

  CONSILII

  a) Consiliul Profesoral- toate cadrele didactice

  b) Consiliul de Administraţie- 7 membri

  c) Consiliul profesorilor fiecărei clase

  d) Comitetul reprezentativ al părinţilor

  Repartizarea responsabilitatilor

  Pentru buna desfăşurare a activităţii în şcoală, au fost create o serie de comitete consultative şi comisii pe diverse probleme sau comisii de lucru. Fiecare responsabil de comitet sau comisie a raportat semestrial în faţa Consiliului Profesoral sau a Consiliului de Administraţie modul cum s-a achitat de responsabilităţile şi sarcinile primite.

  În domeniul administrativ s-au întocmit fişele postului care au fost avizate de Consiliul de Administraţie.

  Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor anterioare

  Întreaga activitate a fost monitorizată permanent atât de către conducerea şcolii, cât şi de către rsponsabilii de catedre şi comisii, secretar şef sau administrator, după caz. Monitorizarea s-a realizat prin colaborare permanentă, analize periodice, discuţii individuale, asistenţe la ore şi activităţi extracurriculare, controlul săptămânal- pentru personalul nedidactic, organizarea unor şedinţe de lucru.

  S-a urmărit implicarea întregului personal şi a partenerilor sociali în activităţile şcolii, conştientizarea responsabilităţilor, dialogul permanent, schimbul de opinii, valorizarea iniţiativelor.

  Disfuncţiile au fost identificate la timp, remediate şi nu s-au înregistrat conflicte în unitate.

  . Totodata pe semestrul I al acestui an unitatea noastra scolara a fost monitorizata de ISJ Calarasi, prin diferite inspectii tematice si cercuri pedagogice(Activitate de cerc metodic –Educatori; Activitate de cerc metodic Invatatori clasa a IV-a; Activitate de cerc metodic Istorie)

  Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiză, eficienţă

  De la începutul anului şcolar s-au organizat echipele (catedrele, comisiile , consiliile), s-au stabilit responsabilităţi şi s-au instruit şefi de grupuri de lucru.

  Catedrele de specialitate şi-au îndeplinit sarcinile pe linie ştiinţifică şi metodică, şefii de catedre coordonând bine activităţile comune : şedinţe, activităţi şi interasistenţe conform planului anual de munca.

  Activitatea consiliilor şi a comisiilor s-a desfăşurat normal, personalul şi-a îndeplinit sarcinile repartizate şi a raportat la solicitări rezultatele obţinute, existând şi întârzieri inerente datorate în majoritatea cazurilor unor probleme personale.

  Eficienţa comisiilor este bună, delegarea funcţionând în sensul degrevării parţiale a managerilor deactivităţile de rutină şi mari consumatoare de timp. S-a constatat pentru cazuri punctuale că s-aconsumat un timp mult prea mare cu instruirea si monitorizarea personalului delegat la fel cum şi pentru alte cazuri sarcinile au fost îndeplinite într-un timp mai scurt decât cel prevăzut.

  • RAPORT ASUPRA ACTIVITAŢII EDUCATIVE

  DESFASURATE IN SEM. I AL ANULUI SCOLAR 2014-2015

  Analiza SWOT

  PUNCTE TARI

  -la începutul anului şcolar s-au realizat documentele specifice activităţii de planificare a activităţii educative: planul managerial al consilierului educativ, programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi, planificarea şedinţelor cu părinţii;graficul consultatiilor cu parintii;

  -s-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programe de activitate ale acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul;

  -s-au identificat priorităţile activităţii educative, in funcţie de specificul şcolii şi în consonanţă cu ordonanţa de urgenţă a guvernului României privind asigurarea calităţii în educaţie şi strategia MECTS pentru perioada 2014-2015;

  -s-au actualizat punctele de informare din şcoli referitoare la activitatea educativă şcolară şi extraşcolară si s-au creat altele noi, facilitându-se, astfel, o mai buna cunoaştere a acestui tip de activităţi;

  -cadre didactice calificate si cu vechime la catedra, care sunt si diriginti la clase ;

  -invatatorii si dirigintii au urmat un curs de formare si au participat la toate activitatile scolii;

  PUNCTE SLABE

  -slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de scoala, anturajul şi preocupările copiilor lor;

  -creşterea numărului de parinti plecati la lucru în străinătate, lipsindu-i astfel pe copii de supravegherea părintească;

  -in general, caietele diriginţilor conţin informaţii relevante referitoare la organizarea clasei, dar sunt situaţii în care lipsesc informaţii elementare, precum profesorii clasei, responsabilităţile elevilor, fişele psihopedagogice ale elevilor, componenţa comitetului de părinţi al clasei, caracterizarea clasei;

  -foarte puţini elevi au carnetele de note asupra lor;

  -lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanti la activitatile educative extracurriculare si extrascolare;

  - inexistenta unui cabinet psihopedagogic in scoala;

  - lipsa de de fonduri suficiente si greutatea obtinerii lor pentru a rasplati rezultatele bune ale unor elevi .

  OPORTUNITĂŢI

  • Majoritatea cadrelor didactice sunt titulare;

  AMENINŢĂRI

  -scaderea numarului de elevi;

  - lipsa de timp si de motivatie financiara;

  - multitudinea ofertelor de activitati duce la suprasolicitare;

  I Comisia dirigintilor

  Nr.

  Unitatea

  şcolară

  Denumirea

  activităţii

  Puncte tari

  Puncte slabe

  Resurse implicate

  (umane/materiale)

  Indicatori de

  rezultat

  Modalităţi de promovare,

  diseminare a

  rezultatelor

  activităţii

  1.

  Şcoala gimnaziala

  Nr.1 Nicolae Balcescu

  Prelucrarea Regulamentului scolar

  Informarea elevilor cu privire la drepturile şi obligaţile ce le revin

  -

  Elevii claselor I-VIII

  Diriginţii

  Respectarea acestor drepturi si obligaţii in anul şcolar 2014-2015

  Discuţii în cadrul orelor de dirigenţie şi de consiliere a părinţilor

  2.

  Şcoala gimnaziala Nr.1 Nicolae Balcescu

  Relaţia scoală-părinţi

  Menţinerea unei relaţii strânse între şcoală şi părinţi

  Gradul redus de implicare a unor părinţi

  Părinţii,diriginţii,

  Referate tematice

  Implicarea părinţilor in activităţi de întreţinere a mobilierului şcolar şi în alte activităţi extraşcolare

  Discuţii şi dezbateri în cadrul orelor de consiliere a părinţilor

  Rapoarte ale Comisiilor metodice prezentate în Consiliul profesoral

  3.

  Şcoala gimnaziala Nr.1 Nicolae Balcescu

  Tehnici de documentare şi informare în realizarea activităţilor de consiliere şi orientare

  Informarea diriginţilor cu privire la documentarea şi pregătirea activităţilor de consiliere şi orientare şcolară

  -

  Diriginţii

  Referate tematice,calculatoare conectate la internet

  Realizarea planificărilor conform programei în vigoare şi respectând particularităţile colectivului de elevi

  Şedinte de lucru şi de analiză a rezultatelor

  4.

  Şcoala gimnaziala Nr1 Nicolae Balcescu

  Violenţa-o realitate a zilelor noastre

  Antrenarea elevilor în activităţi de combatere a violenţei în şcoală

  Implicarea insuficientă a unor elevi

  Diriginţii

  Elevii

  Filme educative, cartoane,coli,markere, creioane colorate, carioca,acuarele,

  foarfece

  Realizarea de către elevi a unor afişe,pliante,postere

  Discuţii în cadrul orelor de dirigenţie şi de consiliere a părinţilor

  Şedinţele de lucru ale Consiliului elevilor

  5.

  Şcoala gimnaziala Nr1 Nicolae Balcescu

  Relaţia profesor-elev,elev-profesor

  Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare între elevi şi cadre didactice

  Implicarea insuficientă a unor elevi şi cadre didactice

  Cadrele didactice,elevii

  Optimizarea relaţiilor dintre elevi şi cadre didactice

  Întâlniri cu elevii,dezbateri

  6.

  Şcoala gimnaziala , Nr1 Nicolae Balcescu

  Masă rotundă

  Referat „Orientarea socio-profesionala,un deziderat al educatiei europene”

  -

  Diriginţii

  Orientarea profesionala in anul scolar 2014-2015

  Şedinţa Comisiei diriginţilor

  II. Alte programe,proiecte,activităţi desfăşurate în unitatea şcolară

  Nr.

  Unitatea

  şcolară

  Denumirea

  activităţii

  Puncte tari

  Puncte slabe

  Resurse implicate

  (umane/materiale)

  Indicatori de

  rezultat

  Modalităţi de promovare,

  diseminare a

  rezultatelor

  activităţii

  1.

  Şcoala gimnaziala Nr1 Nicolae Balcescu

  Ziua educatiei

  Cunoasterea importantei pe care o are educatia in viata fiecarui om

  -

  Dirigintii claselor V-VIII

  ELEVII CLASELOR V-VIII

  Prezentari power- point realizate de elevii din clasele terminale

  Expozitie pe holul scolii cu materiale realizate de elevi

  2.

  Şcoala gimnaziala Nr1 Nicolae Balcescu

  Saptamana educatiei globale

  Manifestarea unei atitudini pozitive fata de alimentatia sanatoasa

  -

  Prof.Gheorghe Iuliana Elevii claselor I-VIII

  Realizarea unor materiale legate de importanta unei alimentatii corecte,a unui mediu curat si sanatos

  Expoziţie produse realizate

  3.

  Şcoala gimnaziala Nr1 Nicolae Balcescu

  1 Decembrie Ziua Naţională a României

  Dezvoltarea dragostei pentru ţară

  -

  Toate cadrele didactice

  Preşcolarii şi elevii cls.I-VIII

  Ppt-uri,blocuri desen,acuarele,pensule,creioane colorate,panouri polistiren,imagini tematice, cântece,poezii

  Colaje,picturi, memorarea cântecelor şi poeziilor propuse

  Spectacole, expoziţie produse realizate

  4.

  Şcoala gimnaziala Nr1 Nicolae Balcescu

  Crăciunul- darul bucuriei

  Conştientizarea semnificaţiei religioase a Crăciunului

  Implicarea activă a copiilor în realizarea activităţilor propuse

  -

  Toate cadrele didactice

  Preşcolarii şi elevii cls.I-VIII cântece,poezii

  Cunoaşterea semnificaţiei religioase a Crăciunului, memorarea cântecelor şi poeziilor propuse

  Spectacole tematice

  Nr. crt

  Unitatea

  şcolară

  Nr. medii scazute la purtare

  Plan de masuri

  La 8

  La 9

  La 7

  Sub 7

  1.

  Şcoala gimnaziala

  Nicolae Balcescu

  14

  7

  7

  -

  - instiintarea periodica a asupra abaterior comportamentale

  - activitati tematice in cadrul orelor de dirigentie

  • RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN SEMESTRUL I

  ANUL SCOLAR 2014/2015 – COMISIA INVATATORI

  În semestrul I, la nivelul comisiei metodice a învăţătorilor, conţinuturile demersului didactic şi în egală măsură al activităţilor de perfecţionare continuă sub diverse forme, au fost structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în învăţământ.

  Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate compartimentele lor la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan organizaţional sau din punct de vedere al conţinuturilor.

  Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi colective ) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice.

  O atenţie deosebită s-a acordat continuării monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic.

  Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită s-a acordat probelor de evaluare iniţială la toate clasele. Evaluările sumative dar şi formative au fost concepute, aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.

  Fiecare membru al comisiei metodice s-a străduit individual şi în colectiv să realizeze la parametri cât mai ridicat, cât mai mulţi dintre indicatorii de performanţă din cadrul fiecărui compartiment.

  I.COMUNICARE

  În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi - învăţător, fiecare dintre noi a selectat modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii. În activitatea de formare şi educare au fost stabilite obiective foarte clare, care au fost operaţionalizate, concretizându-le în:

  - activităţi de formare

  - de informare

  - experimentare

  - interpretare

  - aplicare în diverse situaţii…

  Totodată elevii claselor au fost implicaţi în activităţi de evaluare, folosindu-se modalităţi alternative.

  În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit, a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului de învăţare. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii.

  De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc. Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară, limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe.

  II. RELAŢIA FAMILIE- ŞCOALĂ

  Pentru a menţine relaţia familie - şcoală , am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii dar şi a celor de consiliere informaţii periodice şi chiar zilnice până la acest moment semnalându-se orice neregulă de ambele părţi. În multe activităţi formativ - educative a fost implicată familia, ţinându-se cont de unele opinii formulate: serbări şcolare, dotarea spaţiului de lucru prin donaţii voluntare, acţiuni de gospodărire sau autofinanţare .

  Printr-o colaborare eficienta cu familiile elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la nivelul colectivului nici o abatere de la normele de disciplină şi comportament. Astfel, frecvenţa a fost îmbunătăţită. Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu responsabilitate de către aceştia au reliefat faptul că se implică în problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale colectivului de elevi .

  III. CURRICULUM

  Problematica specifica claselor I - IV ne-a preocupat în mod deosebit pe învăţătorii de la aceste clase. Împreună am conceput, aplicat şi analizat o serie de probe de evaluare a elevilor din diverse puncte de vedere. Pe baza concluziilor stabilite s-a conturat demersul didactic cel mai eficient la nivelul fiecărui colectiv.

  Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm activităţi de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a respectat curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare.

  Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare.

  În 28.11. 2014 s-a desfăşurat Cercul pedagogic al învăţătorilor cu tema ,,Metode eficiente de comunicare în cadrul orelor de istorie şi geografie”, activitate coordonată de înv. metodist, responsabil de cerc pedagogic Bărbulescu Constanţa şi înv. metodist Pojoga Camelia . În cadrul cercului pedagogic, înv. Rotaru Elena a prezentat referatul în cadrul activităţii de tip atelier, activitate completată cu prezentare de metode de comunicare eficientă în cadrul orelor de istorie şi geografie .

  1. FORMAREA ELEVILOR

  Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţătoare a amenajat spaţiul de lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, formativ, estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii conform particularităţilor de vârstă şi individuale .

  În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare, am consolidat deprinderi de citit-scris, socotit, explorare / investigare, interpretare pe baza observaţiilor directe sau a experienţei de viaţă personală .

  Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei diversităţi de forme de învăţare: învăţarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului, observaţiei directe, fonetico analitico-sintetică, susţinerea şi explicarea unei noţiuni pe baza studiului individual.

  În acest fel, elevii claselor I-IV au dovedit în urma aplicării probelor de evaluare formative însuşirea competenţelor corespunzătoare perioadei de studiu.

  1. EVALUAREA

  Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar şi apelând la strategii de evaluare alternativă.

  Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă pentru unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de performanţă, stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior ( ca urmare a concluziilor în urma analizei acestora ) a modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea evaluărilor de observaţii şi aprecieri, folositoare elevilor, dar şi părinţilor în ideea sprijinirii actului de învăţare.

  1. FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA

  Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma autoevaluării obiective , dar şi subiective .

  Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv.

  Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice.

  Participarea la cercurile pedagogice, conceperea şi desfăşurarea unor proiecte educaţionale cu comunitatea ,participarea la cursuri de formare, au constituit mijloace eficiente de formare continuă.

  În vederea perfecţionării profesionale d-na înv. Rotaru Elena şi d-na înv. Ion Iuliana au susţinut inspecţia curentă 2 pentru obţinera gradului I.

  1. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE

  Pe parcursul sem.I cadrele didactice din înv. primar au desfăşurat şi s-au implicat în numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare.

  Proiecte:

  1. P. educaţional local –„ Datini şi obiceiuri de Crăciun”

  2. P educational –„ Pastrarea obiceiurilor si traditiilor romanesti” ( parteneriat cu biserica)

  3. P. educaţional – „Şanse egale pentrutoţi copiii” -înv. Enache Daniela

  Programe artistice, serbări şcolare, activităţi

  • Ziua recoltei –toate cadrele didactice

  • Si noi avem drepturi

  • Ziua mondiala a tolerantei

  • Serbare de Crăciun- toate cadrele didactice

  • Eminescu, vesnic tanar

  • Hora Unirii

  • RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SEMESTRUL I AN SCOLAR 2014-2015 - COMISIA METODICA PROFESORI

  Activitatea didactica la clasele V-VIII din semestrul I a parcurs urmatoarele aspecte:

  1.CURRICULUM

  • In activitatea membrilor comisiei metodice documentele de baza au fost programele scolare prevazute pentru acest an de minister,ghid metodic pentru fiecare disciplina si de asemenea toate aparitiile de pe internet din partea Didactic.

  • Astfel s-au intocmit toate documentele pentru organizarea activitatii in invatamantul gimnazial.Planul managerial,planificarea tuturor activitatilor s-a facut prin respectarea normelor comisiei metodice.

  • Activitatea didactica la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltarii de competente,prin insusirea de cunostinte pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor scolare.De asemenea,s-a tinut cont de noile reglementari elaborate de MEC,precum si de recomandarile primite din partea inspectorilor de specialitate.

  • La inceputul anului scolar s-au organizat evaluarili initiale,rezultatele fiind cuprinse in centralizatoare pe clase,fiind analizate la nivel de comisie.In semestrul I fiecare professor a parcurs material planificata la fiecare disciplina de invatamant,conform planificarilor calendaristice proiectate pe unitati de invatare.Astfel activitatile de invatare s-au imbinat cu cele practice,iar la sfarsit de capitol,cu sistematizare,recapitulare,evaluare.Rezultatele elevilor se regasesc in portofoliile personale,fiind prezentate parintilor periodic.

  • S-au intreprins activitati de observare a elevilor in timpul invatarii,s-au derulat discutii cu parintii.Copiii au fost implicati in situatii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizandu-se ulterior nivelul de performanta realizat,dar si natura dificultatilor de invatare si adaptare.

  • In general,elevii ciclului gimnazial sunt pregatiti,in acest semestru si-au insusit prevederile programei scolare,bagajul de cunostinte si competentele dobandite fiind la un nivel bun.Totusi,situatiile familial variate pot constitui oricand un factor major de risc in calea dezvoltarii personale,mai cu seama in cazul elevilor cu parintii plecati in strainatate sau a celor care traiesc din venitul minim garantat.

  • La clasa a VIII s-au stabilit saptamanal ore de meditatii si consultatii la disciplina limba si literature romana si matematica.

  2.CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII

  • La sedinta cu parintii din martie 2014 s-a prezentat oferta disciplinelor optionale parintilor si elevilor,acestia optand pentru disciplina ce corespunde aspiratiilor lor,urmand si principiul continuitatii la nivel de clase.

  • Astfel,optionalele organizate in ciclul gimnazial sunt:

  • - Clasa a V-a- ,,Traditii populare romanesti”

  • - clasa a VI-a- ,,Jocuri geografice”

  • -clasa a VII-a-“Matematica distractiva”

  • -clasa a VIII-a- ,,Genuri si specii literare”

  • Aceste alegeri au avut in vedere grupul de elevi dar si propunerea parintilor,respectand metodologia MEC.Scopul primordial in alegerea consilierii a fost consolidarea colectivelor de eleviunde relatiile se bazeaza pe incredere,cooperare si tolerant.Optionalele au fost trimise spre avizare la inspectorii de specialitate.

  3.ACTIVITATI CURRICULARE SI EXTRACURRICULARE

  • In cadrul activitatilor curricular si extracurriculare,actiunea pedagogica s-a centrat

  • in egala masura pe formarea competentelor,a capacitatilor intelectuale de baza,a atitudinilor si comportamentelor dezirabile la elevi,calitatea acestor performante asigurandu-se prin utilizarea preponderenta a metodelor interactive,active-participative precum si prin raportarea problematicii la experientele copiilor.

  • In acest semestru cadrele didactice si elevii ciclului gimnazial au fost implicate in derularea unor activitati educative multiple,cum ar fi:

  • -lectie deschisa la clasa aV-a la obiectul geografie,profesor Antonache Corina;

  • Tema lectiei:Atmosfera Pamantului;

  • Referat,,Rolul lectiilor de recapitulare in dezvoltarea de competente”,propunator ,domnul profesor Bobarcea Stefan.

  • -masa rotunda pe tema evaluarilor initiale pe data de 22-10-2014

  • -marcarea unor evenite importante cum ar:Ziua Educatiei, Ziua Recoltei,Ziua Nationala a

  • Romaniei,serbarea de Craciun,excursie de toamna la Bucuresti.

  • In semestrul acesta s-a realizat parteneriatul cu biserica,elevii participand la slujbele religioase organizate de catre biserica si prezentarea unui moment artistic dedicate zilei de Sfantul Nicolae.

  4.EVALUAREA REZULTELOR SCOLARE

  • S-a folosit o gama de strategii adecvate stilurilor de invatare,permitand elevilor familiarizarea cu diferite activitati de evaluare,incurajandu-I sa-si assume responsabilitatea pentru propriul process de invatamant.

  • Evaluarea a fost gandita intr-o viziune integrate pentru a avea o imagine cat mai autentica asupra a tot ceea ce au asimilat elevii,asupra capacitatilor si realizarilor lor.Criteriile evaluarii au fost raportate la obiectivele operationale potrivite continuturile

  • parcurse pana in acest moment.Evalurea sumativa a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor in legatura cu progresul realizat.Este necesar sa se proiecteze si sa se foloseasca la clasa mai des si metode alternative de evaluare si a unor platforme online de

  • evaluare.

  • Cu ocazia inspectiilor tematice, realizate de inspector de specialitate,au fost verificate documentele profesorilor,portofoliile elevilor,rezultatele evaluarilor initiale,celelalte evaluari,punand in evident aspectele positive si negative existente in activitatea didactica.

  • Rezultatele slabe ale unor elevi la invatatura se datoreaza faptului ca familiile acestor elevi nu tin legatura cu scoala,sunt total dezinteresati de soarta copiilor lor.

  • Unul dintre indicatorii educationali ai unitatii noastre scolare este Simularea Evaluarii Nationale din ianuarie 2015 organizata de catre ISJ Calarasi, simulare la care s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

  Analiza este realizată luând în considerare notele înregistrate la cele doua materii (limba şi literatura română şi matematică), precum si gradul de promovabilitate atat pe cele doua discipline, cat si per total.

  In urma corectarii lucrarilor de catre comisiile de evaluare a lucrarilor, situatia se prezinta astfel:

         

  Tranșe de note - LIMBA SI LITERATURA ROMANA

  Procent note ≥5

  Denumirea unității de învățământ

  Număr înscriși

  Număr prezenți

  Număr de evaluați

  1-1,99

  2-2,99

  3-3,99

  4-4,99

  5-5,99

  6-6,99

  7-7,99

  8-8,99

  9-9,99

  10

  Scoala Gimnaziala nr.1 Nicolae Balcescu

  20

  20

  20

  0

  4

  4

  2

  3

  5

  2

  0

  0

  0

  50

                               
           

  Tranșe de note - MATEMATICĂ

  Denumirea unității de învățământ

  Număr înscriși

  Număr prezenți

  Număr evaluati

  1-1,99

  2-2,99

  3-3,99

  4-4,99

  5-5,99

  6-6,99

  7-7,99

  8-8,99

  9-9,99

  10

  Procent note ≥5

  Scoala Gimnaziala nr.1 Nicolae Balcescu (Preasna)

  20

  20

  20

  1

  2

  9

  4

  1

  2

  0

  1

  0

  0

  20

                               

  Astfel notele peste cinci conform transelor de medii din tabelul de mai sus, indica o promovabilitate la Lb. Romana de 50%, iar la Matematica de doar 20%.

  Procent promovabiliate pe discipline Lb. Romana/Matematica

   

  In urma analizei facute la nivel de unitate, s-a intocmit un plan de masuri remediale in ceea ce priveste cresterea procentului de promovabilitate pe scoala, de catre Profesorii de Limba si literatura romana si Matematica.

  MATEMATICA

  • analiza rezultatelor obtinute de elevi – la nivelul scolii

  • analiza realizarii fiecarei probe de evaluare

  • discutarea fiecarei lucrari cu elevul care a realizat-o

  • analiza greselilor tipice

  • analiza greselilor frecvente

  • punerea accentului pe lectii atractive

  • asigurarea prezentei elevilor la orele de pregatire suplimentara

  • pastrarea legaturii cu parintii elevilor. Consilierea parintilor de catre profesorul de matematica si de romana

  • evaluarea ritmica care sa reflecte nivelul de competente atins, folosirea instrumentelor de evaluare variate

  • utilizarea metodelor activ-participative, centrate pe elevi. Incurajarea participarii active a elevilor la ore

  • utilizarea metodelor de instruire diferentiata

  • selectarea cu atentie a exercitiilor efectuate in clasa si a tmei pentru acasa; sarcini suplimentare (pentru acasa) adaptate nivelului – pentru elevii cu rezultate foarte slabe

  • realizarea unui program de pregatire suplimentara

  • realizarea unui program individual de recuperare – unde este cazul

  LIMBA SI LITERATURA ROMANA

  • parcurgea integrala a programei scolare, in vederea prezentarii cu succes a elevilor la examenele nationale

  • tratarea diferentiata si individualizarea predarii-invatarii-evaluarii astfel incat sa se asigure progresul scolar al tuturor elevilor

  • asigurarea unui program de activitati remediale/ pregatire eficienta a elevilor, pe tot parcursul anului scolar

  • monitorizarea frecventei elevilor si motivarea acestora pentru implicarea lor in procesul invatarii

  • remedierea relatiei scoala-familie din perspectiva cresterii gradului de implicare in activitatile specifice elevilor

  • se va insista pe explicarea semnificatiei unui fragment de text

  • se vor parcurge texte la prima vedere, apartinand genului liric si genului epic

  • se va insista asupra identificarii si explicarii figurilor de stil

  • se vor alcatui seturi de exercitii cu grad diferit de dificultate

  • vor fi corectate permanent compunerile elevilor, pe diferite teme, conform programei

  • se vor face exercitii diversificate vizand fonetica, morfologia si mai ales sintaxa frazei

  • se va explica folosirea semnelor de ortografie si punctuatie

  • se vor realiza portofolii referitoare la trasaturile speciilor literare aflate in programa pentru examen

  • pregatirea suplimentara se va face in mod diferentiat

  De asemenea, in luna mai va fi organizata o simulare la nivel de scoala pentru elevii clasei a VIII-a.

  5.FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA

  • Toti profesorii sunt preocupati si in acest an de formarea profesionala,de folosirea unei metodologii active-participative.Se documenteaza asupra noutatilor,cele mai interesante fiind puse in practica.

  • In ceea ce priveste pregatirea profesionala avem urmatoarea situatie:

  • -Doamna profesoara Simion Paula Francesca,specialitatea ,limba si literatura romana a promovat definitivatul urmand a se inscrie la gradul II.

  • - Doamna director Antonache Corina Florina,specialitatea geografie,a promovat gradul II,urmand a se inscrie la gradul I.

  • -Doamna Gheorghe Elena Iuliana ,specialitatea biologie,a promovat gradul II,urmand a se inscrie la gradul I.

  • -Doamna profesoara Rarinca Rodica,specialitatea limbi straine urmeaza sa se inscribe la definitivat in acest an scolar.

  • In principiu s-a desfasurat o activitate fructuoasa in cadrul comisiei metodice la nivel de scoala prin initiative si implicare,dar si la nivelul judetului prin participare la activitati organizate de ISJ.Calarasi: consfatuiri si cercuri pedagogice.

  • De asemenea pe parcursul acestui semestru cadrele didactice din unitatea noastra scolara au participat la cursul de formare ‚’’Anticoruptie in educatie’’ realizare de catre CCd Calarasi.

  6.RELATIILE CU FAMILIILE ELEVILOR SI REPREZENTANTII COMUNITATII

  • Pentru obtinerea unor rezultate deosebite la invatatura si diciplina s-a mentinut o relatie permanenta intre parinti si cadrele didactice.Acest aspect al muncii educative s-a concretizat prin sedinte si lectorate cu parintii,organizate la nivelul fiecarei clase,la care participarea a fost de 70%,consultatii saptamanale cu parintii care au solicitat.Consider ca optima relatia professor-parinti,cei din urma implicandu-se real la viata clasei,oferind ajutor de cate ori este nevoie.

  • Nici-o activitate extrascolara nu ar fi fost posibila fara ajutorul parintilor:organizarea serbarilor scolare,excursiile semestiale.

  PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

  • -Planificarea riguroasa a materiei la fiecare -Dobandirea noilor cunostinte la unele dis-

  disciplina de invatamant,conform planifica- cipline fara a fi constientizate;

  rilor calendaristice,proiectate pe unitati de

  invatare,dovedind ca se cunosc programele

  scolare;

  • -Judicioasa selectare a auxiliarelor scolare; -Lipsa laboratoarelor de fizica si chimie;

  • -Relatia professor-elev a fost corecta si -Lipsa de interes a unor elevi si parinti fata

  principiala; scoala;

  • -Disponibilitatea cadrelor didactice de a -Lipsa de o comunicare mai buna intre pa-

  lucra suplimentar gratuit atat cu elevii cla- rinti si scoala;

  sei a VIII-a care vor da testare nationala,cat

  si cu elevii care au lacune in cunostinte;

  • -Utilizarea cabinetului TIC in activitatea de

  predare-invatare;

  OPORTUNITATI AMENINTARI

  • -Folosirea eficienta a mijloacelor de invata- -Numarul din ce in ce mai mare al elevilor

  mant existente; cu probleme de comportament;

  • -Dezvoltarea comunicarii si formarea propri- -Lipsa motivatiei de invatare pentru anu-

  ilor opinii; mite discipline de invatamant;

  • -Folosirea metodelor active-participative care

  sa favorizeze intelegerea ideilor si concept-

  lor,valorificarea experientei proprii a elevilor;

  7.CONCLUZII

  • *La sfarsitul sem.I elevii claselor V-VIII sunt pregatiti,conform particularitatilor individuale:

  • *Elevilor cu ramaneri in urma li se va acorda o atentie sporita;ore de meditatii si consultatii;

  • *Munca depusa in acest semestru se poate caracteriza prin seriozitate si implicare active in toate activitatile organizate:

  • *Participarea active la actiuni si proiecte educative la toate nivelurile;

  • *Promovarea optima a exemplelor de bune practice;

  • *Relatia buna/constructive cu parintii si reprezentantii comunitatii;

  • *Impresii bune ala specialistilor ce opereaza anumite controale,inspectii tematice;

  • *S-au fixat ore de meditatie la matematica si limba romana la clasa a VIII-a;

  • *S-au stabilit planuri remediale la limba romana si matematica;

  DIRECTOR,

  Prof. Corina Antonache

 • Instrumente de evaluare si monitorizare

  MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

  1.MONITORIZAREA INTERNĂ

  NR ACŢIUNEA RESPONSABIL PARTENERI TERMEN ÎNREGISTARREA REZULTATELOR INSTRUMENTE INDICATORI
  1. Elaborarea şi afişarea proiectului de dezvoltare instituţională Director

  -şefii comisiilor şi catedrelor;

  -comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

  Sept 2011 -produsul final -fişă de apreciere -criteriile de realizare a PDI
  2. Curriculum la Decizia Şcolii: proiectare şi aplicare Director

  -şefii comisiilor şi catedrelor;

  2011/

  2012

  -proiect CDŞ -fişe de evaluare -standardele de evaluare
  3. Înscrierea la cursuri de formare Director -responsabil de formare continuă Pe parcursul derulării proiectului -in baza de date a scolii -liste de prezenţă la cursuri. -număr de cadre didactice inscrise.
  4. Starea de funcţionalitate a clădirii director -învăţători, diriginţi, elevi, personal administrativ -săptămânal -registrul de evidenţă a reparaţiilor -analize, rapoarte Volumul cheltuielilor pentru reparaţii curente.
  5. Proiecte de parteneriat în derulare sau în pregătire Director -responsabil cu proiecte şi programe educaţionale şi cadrele didactice -lunar -în baza de date a şcolii -analize, fişe de evaluare -număr proiecte
  6. Imaginea şcolii reflectată în mass-media Director -responsabil cu promovarea imaginii şcolii -săptămânal -in baza de date a scolii -situaţii statistice

  2.MONITORIZARE EXTERNĂ Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MECS.

  3.EVALUARE INTERNĂ

  NR. ACŢIUNEA RESPONSABIL PARTENERI TERMEN ÎNREGISTAREA REZULTATELOR INSTRUMENTE INDICATORI
  1. Disciplinele opţionale realizate în urma chestionării elevilor şi părinţilor Director -comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii , şefii comisiilor şi catedrelor -la finalul acţiunii -în baza de date a şcolii -chestionare, fişe de apreciere, fişe de analiză a documentelor -descriptori de performanţă, număr persoane chestionate, număr discipline opţionale realizate
  2. Creşterea calităţii procesului de predare învăţare reflectată în rezultatele elevilor Director -comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii , şefii comisiilor şi catedrelor -semestrial -în baza de date a şcolii -analize, statistici -numărul cadrelor didactice formate, numărul elevilor promovaţi, mediocri şi cu rezultate de performanţă
  3. Situaţia spaţiilor de învăţământ şi a clădirilor şcolare Director -comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii -semestrial -în baza de date a şcolii -analize, rapoarte -creşterea/scăderea cheltuielilor de întreţinere
  4. Proiecte de parteneriat realizate Director -responsabil cu proiecte şi programe educaţionale. -semestrial -în baza de date a şcolii -analize -Numărul de proiecte de parteneriat aprobate
  5. Realizări ale şcolii reflectate în mass media locală şi naţională Director -responsabil cu promovarea şcolii -lunar -în baza de date a şcolii -statistici, rapoarte -numărul de apariţii pozitive în mass-media
                 

  4.EVALUARE EXTERNĂ - Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MECS.

Noutati

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Anunt ocupare conurs administrator finac…

20-11-2015 Hits:485 Utile Super User - avatar Super User

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST ADMINISTRATOR FINANCIAR- 0,5 norma Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor...

Read more

Ziua portilor deschise

13-02-2015 Hits:498 Utile Super User - avatar Super User

INVITATIE MARTI, 24 FEBRUARIE 2015, ORA 10.00, IN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE NR 1 NICOLAE BALCESCU VA AVEA LOC ,,ZIUA PORTILOR DESCHISE’’ VOR PARTICIPA COPII SI PARINTII DE LA GRUPA MARE PROGRAM: VIZITAREA SPATIULUI DESTINAT...

Read more

Inscriere in invatamantul primar 2015

16-03-2013 Hits:474 Utile Super User - avatar Super User

Inscriere in invatamantul primar 2014 CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  pentru anul școlar 2014-2015                             DATA LIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL Pregătirea înscrierii în învățământul   primar 17 februarie 2014 Afișarea circumscripțiilor școlare și a   planului de școlarizare...

Read more

Orar


Puteti accesa orarul tuturor claselor

Fotografii scoala


Fotografii de la scoala si nu numai...

112 - numarul unic pentru apeluri in situatii de urgenta

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Cine suntem?

Prezentare generală.          ...

Intalnire parinti

Intalnire parinti

{jcomments on}

Raport de activitate 2014 - 20…

RAPORT DE ANALIZA A ACTIVITATII DESFASURATE IN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 NICO...

Online acum

Avem 2 vizitatori și niciun membru online